Skrom­ni­ji pro­jek­ti put za br­ži iz­la­zak iz kri­ze

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA - MA­RI­JA BRNIĆ

BNe manj­ka ide­ja

Mi­nis­tar Gor­dan Ma­ras is­tak­nuo je ka­ko je za ve­li­ke pro­jek­te po­treb­no i mno­go vre­me­na da bi se kva­li­tet­no pri­pre­mi­li i da­li re­zul­ta­te

ez part­ner­skih od­no­sa i kon­sen­zu­sa oko ci­lje­va iz­me­đu dr­ža­ve i pri­vat­nog sek­to­ra ni­je mo­guć us­pjeh u po­kre­ta­nju gos­po­dar­stva i iz­la­sku iz kri­ze, za­klju­čak je ovo­go­diš­njeg, 16. Na­ci­onal­nog sa­vje­to­va­nja o gos­po­dar­stvu i po­du­zet­niš­tvu ko­je je kra­jem proš­log tjed­na or­ga­ni­zi­ra­lo Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva i obr­ta u Sve­tom Mar­ti­nu na Mu­ri, ko­je je ove go­di­ne oku­pi­lo oko 500 su­di­oni­ka iz re­do­va po­du­zet­ni­ka i ins­ti­tu­ci­ja za ra­zvoj po­du­zet­niš­tva, te lo­kal­nih vlas­ti.

“Za ve­li­ke je inves­ti­ci­je ko­je će po­kre­nu­ti ra­zvoj po­treb­no i dos­ta vre­me­na, što ma­le po­du­zet­ni­ke i inves­ti­ci­je či­ni još važ­ni­ji­ma”, is­tak­nuo je mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva Gor­dan Ma­ras, otva­ra­ju­ći sa­vje­to­va­nje. Po­du­zet­ni­ci­ma, is­ti­če, ne manj­ka ide­ja, što po­t­vr­đu­je i po­da­tak o pris­ti­glih vi­še od 10 ti­su­ća pri­ja­va za sred­stva iz pro­gra­ma Po­du­zet­nič­ki im­puls, ali se pro­ble­mom po­ka­zu­je ma­njak ka­pi­ta­li­za­ci­je jer sa­mo 20 pos­to po­du­ze­ća us­pi­je­va za­do­vo­lji­ti kri­te­ri­je ba­na­ka za do­bi­va­nje kre­di­ta. Sto­ga je Vla­da pre­ko pro­gra­ma HBOR-a i HAMAG-a, sprem­na di­je­li­ti ri­zik i tro­šak po­kre­ta­nja pro­je­ka­ta, po­ru­čio je po­du­zet­ni­ci­ma Ma­ras.

Do­sad je u Hr­vat­skoj sve sta­ja­lo zbog či­nje­ni­ce da u dr­ža­vi nit­ko ni­je že­lio pre­uzi­ma­ti ri­zik i taj je pris­tup, po ocje­ni pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla-

po­du­Zet­ni­Ci de Ra­di­mi­ra Ča­či­ća, nuž­no mi­je­nja­ti. U os­tva­re­nju tog ve­li­kog za­dat­ka Ča­čić po­jaš­nja­va ka­ko ne­ma “ča­rob­nog šta­pi­ća” i pro­mje­ne ni­su iz­ve­di­ve pre­ko no­ći, no re­ali­zi­ra­ti se mo­ra­ju. Pr­vi pot­pred­sjed­nik po­du­zet­ni­ci­ma se po­ža­lio ka­ko još uvi­jek “nit­ko ne pre­uzi­ma od­go­vor­nost i sve se od­lu­ču­je na ra­zi­ni mi­nis­tra i pre­mi­je­ra”.

Jo­si­po­vić bi mi­je­njao svi­jest

Po­tre­bu mi­je­nja­nja druš­tve­ne svi­jes­ti nuž­nom vi­di i pred­sjed­nik Hr­vat­ske Ivo Jo­si­po­vić, ko­jeg za­bri­nja­va što je Hr­vat­ska sla­bo ran­gi­ra­na na ljes­tvi­ca­ma po­du­zet­nič­ke kli­me, a po­se­bi­ce se ne­ga­tiv­no os­vr­nuo na ne­pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti u uprav­lja­nju ve­li­kim i vri­jed­nim re­sur­si­ma po­put biv­šeg voj­nog kom­plek­sa Ku­pa­ri ili pak Prev­la­kom.

Mi­nis­tar Bran­ko Gr­čić ipak je is­ka­zao ne­što svje­tli­je po­gle­de na ukup­nu gos­po­dar­sku si­tu­aci­ju.

“Mno­go se go­vo­ri o an­ti­po­du­zet­nič­koj kli­mi no­ve Vla­de, ali sve što smo odra­di­li ide upra­vo ka ja­ča­nju po­du­zet­niš­tva, a na šte­tu naj­ši­reg kru­ga gra­đa­na”, ka­zao je Bran­ko Gr­čić, apos­tro­fi­ra­ju­ći i ka­ko je Vla­da već u pro­vo­đe­nju vi­še od 90 pos­to naj­av­lje­nih mje­ra iz Pla­na 21.

Na tra­gu tih rje­še­nja, do­dao je, sa­da po­či­nje raz­miš­lja­ti i sa­ma Eu­rop­ska uni­ja.

Na kri­ti­ke ka­ko je Ku­ku­ri­ku Vla­da doš­la nes­prem­na i ka­ko se u opo­zi­ci­ji ni­je pri­pre­ma­la za no­vu ulo­gu, mi­nis­tar Gr­čić po­ru­ču­je ka­ko opo­zi­ci­ja Slav­ko Li­nić mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ni­ti ne mo­že pri­pre­ma­ti pro­jek­te.

“Ilu­zor­no je da bi mi kao opo­zi­ci­ja pri­pre­ma­li pro­jek­te, za to tre­ba ka­pa­ci­te­ta i lju­di ko­ji su­dje­lu­ju u tim pro­ce­si­ma”, do­dao je Gr­čić. No, mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­nog ra­zvo­ja na či­jem je če­lu na­kon tri i pol mje­se­ca da­no­noć­nog ra­da do kra­ja lip­nja imat će 500 mi­li­ju­na ku­na sprem­nih ma­lih pro­je­ka­ta, za ko­je su u ti­je­ku na­tje­ča­ji. Pro­ble­mom se u tom pos­tup­ku, ot­krio je, po­ka­zu­je jav­lja­nje ma­log bro­ja po­du­zet­ni­ka, ko­ji pri tom dos­tav­lja­ju po­nu­de s dam­pin­škim ci­je­na­ma. Ilus­tri­rao je to na­tje­ča­jem za je­dan pro­jekt Mi­nis­tar­stva či­ja je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost 20 mi­li­ju­na ku­na, a za ko­ji je za­prim­lje­na po­nu­da u vi­si­ni 13 mi­li­ju­na ku­na. Pri­hva­ća­nje te po­nu­de mo­že sa­mo na­pra­vi­ti pro­blem i sa­mom po­du­zet­ni­ku i na­ma, do­dao je Gr­čić.

Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Ra­di­mir Ča­čić se pak os­vr­nuo Dar­ko Li­ović HAMAG i na si­tu­aci­ju s ula­ga­nji­ma, na­gla­siv­ši ka­ko je tek HEP od ve­li­kih jav­nih dru­šta­va spre­man za ula­ga­nja, a ve­lik za­da­tak je i pri­do­bi­ti stra­na ula­ga­nja. Ona su do­sad, ka­zao je, do­la­zi­la u mo­no­po­le iz ko­jih se jed­nos­tav­no pov­la­čio pro­fit, ali tu pri­ču tre­ba pre­ba­ci­ti na pro­izvod­nju.

Na upit ka­da će se iz­mi­je­ni­ti za­kon o po­ti­ca­nju ula­ga­nja, ka­zao je ka­ko taj pri­jed­log kas­ni zbog sla­be ko­or­di­ni­ra­nos­ti mi­nis­tar­sta­va, ali da sli­je­de ve­li­ke pro­mje­ne u smis­lu uvo­đe­nja po­ti­ca­ja za ula­ga­nja u tu­riz­mu i na ka­pi­tal­na ula­ga­nja.

Jam­s­tva HAMAG-a

Ve­li­ke pro­mje­ne u da­va­nju pot­po­re po­du­zet­ni­ci­ma sti­žu iz Hr­vat­ske agen­ci­je za­ma­lo gos­po­dar­stvo. Rav­na­telj HAMAG-a Dar­ko Li­ović naj­a­vio je ka­ko je jam­s­tvo te ins­ti­tu­ci­je, ko­je do­sad ni­je bi­lo do­bro pri­hva­će­no od ba­na­ka sa­da po-

Pixsell

Ivo Jo­si­po­vić, Gor­dan Ma­ras i Bran­ko Gr­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.