Ba­kić i ja kroz Buf­fet­tov fil­tar

O (po­šte­nim) na­mje­ra­ma Či­ta­telj­stvo ko­je se la­ko ras­pla­če umo­lja­va se ne či­ta­ti ovu ko­lum­nu, jer ovo je naj­ve­ći hva­los­pjev Ba­ki­ću ikad na­pi­san

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Ja sam uvje­ren da je vaš autor Bir­tić na PR spi­sku ne­kih fon­di­ća… Za­ra­đu­ju li no­vi­ne, ne znam. Ovaj mis­lim da da – na­pi­sao je Ne­nad Ba­kić u jed­nom od ma­ilo­va ko­je je slao po­ne­kad jed­nom ili dvo­ji­ci, po­ne­kad ne­ko­li­ci­ni mo­jih še­fo­va.

Buf­fett ka­že da je po­šte­na upra­va je­dan od uvje­ta da bi on ku­pio di­oni­cu. Slo­bo­dan sam pro­ši­ri­ti mi­sao na važ­nost zna­nja pre­sud­nih in­for­ma­ci­ja o svim su­di­oni­ci­ma igre ko­ju svi igra­mo, te pri­no­sim ne­ko­li­ko ci­ta­ta iz ma­ilo­va ko­je je Ba­kić slao sa­mom vr­hu mo­je kom­pa­ni­je. Že­lim da za­in­te­re­si­ra­na jav­nost ima dub­lji uvid u ri­je­či­ma ne­iz­re­ci­ve du­bi­ne Ba­ki­će­va po­šte­nja, kao i u nje­go­ve ne­dvoj­be­no naj­ple­me­ni­ti­je mo­ti­ve.

Tu­ža­ka­nje me­nadž­men­tu

“Do­bio sam pri­jet­nju, tj. naj­a­vu va­šeg auto­ra Bir­ti­ća da će – bu­du­ći da ga ne pu­štam pi­sa­ti glu­pos­ti kao ko­men­tar na mom blo­gu – on za­to (opet) pi­sa­ti o me­ni u va­šem iz­da­nju Pos­lov­ni. On čak na­vo­di ko­je će toč­no la­ži na­ves­ti…”, pi­še Ba­kić u dru­gom ma­ilu.

Ni­sam na PR po­pi­su ni jed­nog fon­da, ni­sam pri­mio no­vac ni od jed­nog fon­da, ni­sam mu pri­je­tio... U tek­s­tu “Zim­zi i Pre­sve­tli ni­su se ža­li­li na fon­do­ve”, na we­bu Pos­lov­nog objav­lje­nom 19. ožuj­ka, de­talj­no sam opi­sao o če­mu je ri­ječ.

“I sup­po­se his only com­pe­ten­cy is be­ing one of the best fri­en­ds of the Styria’s di­rec­tor in Cro­atia”, pi­še Ba­kić u jed­nom od mno­gih ma­ilo­va top me­nadž­men­tu mo­je kom­pa­ni­je. Re­fe­ri­ra se na vr­lo eks­po­ni­ra­nog auto­ra “ma­log inves­to­ra”, pa mis­lim da je ri­ječ o me­ni. Broj­nost Ba­ki­će­vih ma­ilo­va vr­hu mo­je kom­pa­ni­je, i te­ži­na ri­je­či, to ple­me­ni­to strem­lje­nje ka stva­ra­nju bo­ljeg svijeta za sve nas, sve to me je po­tak­nu­lo da po­bro­jim sva spo­mi­nja­nja Ne­na­da Ba­ki­ća u Dnev­ni­ci­ma ma­log ula­ga­ča do nje­go­va pr­vog ma­ila. Is­pos­ta­vi­lo se da je ri­ječ o 12 hva­los­pje­va, šest kom­pli­me­na­ta ko­ji na­gi­nju hva­los­pje­vi­ma, šest ne­utral­nih spo­mi­nja­nja ko­ja na­gi­nju kom­pli­men­ti­ma i jed­noj bla­goj sa­ti­ri. Ba­kić je na blo­gu na­pi­sao iz­nim­no na su­perk­nji­za­ra.hr iako Crobex ni­je na 5000, ne naj­pro­da­va­ni­ja na lis­ti eko­no­mi­je, ne­go naj­pro­da­va­ni­ja uop­će), za­ne­ma­ri­mo i što je Wel­ch na rang-lis­ti či­ta­nos­ti, iza mo­ja dva tek­s­ta, uvi­jek bio od­li­čan tre­ći. Sa­da se usre­do­to­či­mo na Ba­ki­će­vu spo­sob­nost da na­kon go­to­vo tri go­di­ne po­mis­li da je mo­ja je­di­na kom­pe­ten­ci­ja to što sam je­dan od naj­bo­ljih pri­ja­te­lja kom­pa­ni­ji­na di­rek­to­ra. Ako je do­sad it­ko sum­njao u Ba­ki­će­vo po­šte­nje, i nje­go­ve mo­ti­ve, sma­tram da od da­na da­naš­njeg vi­še ne­ma ni­kak­ve sum­nje da je sve jas­no.

Ka­ko je sve po­če­lo

Zna­ju­ći Ba­ki­će­vu re­pu­ta­ci­ju, sma­tram da ni­je u re­du da best of nje­go­vih ma­ilo­va tru­ne u in­boxi­ma čel­nih lju­di mo­je kom­pa­ni­je. Sma­tram da je za tr­ži­šte do­bro da pu­bli­ka ko­ja či­ta mo­je tek­s­to­ve zna što Ba­kić mis­li o me­ni, a jed­na­ko ta­ko sma­tram da je na pro­ši­re­noj Buf­fet­to­voj li­ni­ji do­bro i da či­ta­telj­stvo Ba­ki­će­va blo­ga zna što Ba­kić o me­ni mis­li.

Is­ti­na, do­is­ta ne znam za­što je na­pi­sao to što je o me­ni na­pi­sao, ali znam ko­jom sam re­če­ni­com po­čeo di­ja­log ko­ji ni­kad ni­smo do­vr­ši­li jer je ba­ni­rao mo­ju re­pli­ku. “Bis­te li od fon­da ku­pi­li ve­li­ki pa­ket čla­na Bar­ce­lo­ne, na­rav­no, uz pre­mi­ju? Re­ci­mo da sma­tra­te da sli­je­di pri­va­ti­za­ci­ja, da je tre­nut­na ci­je­na 200, da vri­je­di 500, a eto, nes­po­sob­ni fond me­na­džer pro­dao bi za 350, bis­te li ku­pi­li?”, pos­tao sam na Ba­ki­će­vu blo­gu. “Mo­gu­će da 1000 či­ta­te­lja blo­ga ima po 100.000 slo­bod­nih ku­na. Za­što ne os­nu­je­te fond i po­ka­že­te lju­di­ma ko­je kri­ti­zi­ra­te ka­ko se to ra­di? Bi­la bi to naj­gle­da­ni­ja utak­mi­ca na tr­ži­štu ka­pi­ta­la ot­ka­ko je ovog spor­ta”, po­zvao sam či­ta­telj­stvo blo­ga. Pri­ne­se li net­ko bo­lji do­kaz o Ba­ki­će­vu po­šte­nju i Ba­ki­će­vim na­mje­ra­ma, is­kre­no ću, od sr­ca, čes­ti­ta­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.