Ni­je smje­na, ne­go iz­van­red­na pro­mje­na

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Vi­je­će čla­ni­ca Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca u če­t­vr­tak je smi­je­ni­lo pred­sjed­ni­ka Iva­na Er­go­vi­ća i za­odje­nu­lo to u ru­ho us­kla­đi­va­nja man­da­ta Iz­vr­š­nog od­bo­ra i pred­sjed­ni­ka

Du­go oče­ki­va­na pro­mje­na na če­lu Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca ko­nač­no se do­go­di­la proš­log tjed­na. Ni­je ni­kak­va taj­na da ve­lik broj čla­no­va, oso­bi­to ba­na­ka i ve­ćih tvrt­ki iz raz­li­či­tih sek­to­ra već du­lje vri­je­me ni­je za­do­vo­ljan na­či­nom na ko­ji je Er­go­vić pro­tek­lih 16 mje­se­ci vo­dio pos­lo­da­vač­ku udru­gu. No ve­ći­na njih ni­je bi­la za­do­volj­na ni­ti nje­go­vim iz­bo­rom. Kri­ti­ke idu u ne­ko­li­ko smje­ro­va. Je­dan je da se ni­je na­met­nuo jav­nos­ti u do­volj­noj mje­ri kao auto­ri­tet, da svo­jim is­tu­pi­ma i lo­ši­jim pos­lo­va­njem vlas­ti­te tvrt­ke ško­di imi­džu HUP-a i auto­mat­ski sla­bi nje­gov pre­go­va­rač­ki po­lo­žaj pre­ma Vla­di. Er­go­vi­će­vi kri­ti­ča­ri pri­tom ne spo­mi­nju da je ci­je­li gra­đe­vin­ski sek­tor po­to­nuo i da Nexe pri­tom te­ško mo­že bi­ti iz­u­ze­tak. Či­nje­ni­ca da je Nexe du­žan dr­ža­vi, ali i do­bav­lja­či­ma i rad­ni­ci­ma i da je pri­si­ljen za­tva­ra­ti tvor­ni­ce sva­ka­ko na­ru­ša­va imidž uzor­nih i do­brih pos­lo­da­va­ca, ka­kav HUP že­li ra­zvi­ja­ti. No is­to ta­ko či­nje­ni­ca je da tak­vih po­du­zet­ni­ka ima naj­ma­nje još ne­ko­li­ko u HUP-u.

Do­dat­no po­zi­ci­ju Er­go­vi­ća sla­bi i jed­na stru­ja u HUPu ko­ja je sklo­ni­ja to­me da pos­lo­da­vač­ku udru­gu pred­stav­lja i vo­di me­na­džer­ski sloj, a ne iz­vor­ni po­du­zet­ni­ci. Er­go­vić je tu pri­tom u dvo­ja­koj ulo­zi, ulo­zi vlas­ni­ka ali i me­na­dže­ra bez ko­je­ga se u Nexeu ap­so­lut­no ni­šta ne do­ga­đa. Upra­vo ta stru­ja, nes­luž­be­no priz­na­je, da je Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra pro­tek­lih mje­se­ci pri­mje­ri­ce pu­no glas­ni­je i kva­li­tet­ni­je od HUP-a zas­tu­pa­la in­te­re­se hr­vat­skih pre­hram­be­nih tvrt­ki ko­je ula­skom Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju gu­be iz­voz­na tr­ži­šta Cef­te. To na­rav­no ni­je je­di­ni i glav­ni raz­log ove smje­ne, ko­ja for­mal­no-prav­no to i ni­je. Već ne­ko­li­ko mje­se­ci tra­ju lo­bi­ra­nja za mi­ca­nje Er­go­vi­ća i nje­go­vi po­ku­ša­ji za­dr­ža­va­nja na toj funk­ci­ji. Pro­tek­log tjed­na oči­to je pos­tig­nut kon­sen­zus i umjes­to smje­ne do­go­vo­re­no je us­kla­đi­va­nje tra­ja­nja man­da­ta čla­no­va Iz­vr­š­nog od­bo­ra i pred­sjed­ni­ka HUPa, od­nos­no do­go­vo­re­no je os­vje­ža­va­nje Udru­ge pos­lo­da­va­ca no­vim lju­di­ma. No­vi Iz­vr­š­ni od­bor i no­vi čel­nik HUP-a, jer pred­sjed­nik Vi­je­ća čla­ni­ca Ivan Mi­lo­lo­ža jest sa­mo pri­vre­me­ni vr­ši­telj duž­nos­ti, tre­ba­li bi ja­če pri­tis­nu­ti Vla­du da po­kre­ne Hr­vat­sku. No­vi, os­vje­že­ni, HUP tre­bao bi pri­do­ni­je­ti ja­ča­nju an­ti­po­du­zet­nič­ke kli­me, po­bolj­ša­nju uvje­ta za ula­ga­nje i otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta. Vla­da u HUP-u ima sa­vez­ni­ka, valj­da će to ko­nač­no i pre­poz­na­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.