No­go­met­na zvi­jez­da sna­la­zi se i u po­li­ti­ci

Poslovni Dnevnik - - THE NEW YORK TIMES - SIMON ROMERO

RIO DE JANEIRO — Ti­je­kom ka­ri­je­re no­go­me­ta­ša ko­ja je tra­ja­la de­set­lje­ći­ma, bra­zil­ski vo­lje­ni “zlo­čes­ti deč­ko” ove pre­kras­ne igre Romário de So­uza Fa­ria uži­vao je u pro­vo­ci­ra­nju. Tu­lu­ma­rio je do zo­re dok su se nje­go­vi su­igra­či pri­dr­ža­va­li do­go­vo­re­nog ogra­ni­če­nja vre­me­na za iz­la­ske, pre­pi­rao se s obo­ža­va­te­lji­ma, ope­to­va­no oma­lo­va­ža­vao ve­li­kog Pe­lea i re­do­vi­to se is­mi­ja­vao obve­zi tre­ni­ra­nja. Da­nas ne­ka­daš­nji igrač znan jed­nos­tav­no kao Romário

Ne­ma po­što­va­nja pre­ma Peléu i po­li­ti­ča­ri­ma

iz­no­va žes­ti Bra­zil­ce, ali u no­voj do­me­ni — po­li­ti­ci. Da­nas 46-go­diš­nji Romário 2010. go­di­ne iz­a­bran je u Kon­gres kao pred­stav­nik Rio de Ja­ne­ira i otad pos­tao je­dan od naj­iz­rav­ni­jih i naj­glas­ni­jih bra­zil­skih zas­tup­ni­ka ko­ji pro­mi­če pra­va oso­ba s inva­li­di­te­tom te jet­ko kri­ti­zi­ra bra­zil­sku po­li­tič­ku kul­tu­ru, kao i pri­pre­me za Svjet­sko no­go­met­no pr­vens­tvo 2014. Naj­vi­še iz­ne­na­đu­je či­nje­ni­ca što je Romário me­đu naj­mar­lji­vi­jim bra­zil­skim zas­tup­ni­ci­ma i go­to­vo ni­ka­da ne iz­os­ta­je sa sjed­ni­ca. “Svi se mi ra­zvi­ja­mo i na­pre­du­je­mo”, ne­dav­no je iz­ja­vio Romário u jed­nom in­ter­v­juu.

Vra­ta bra­zil­skog Kon­gre­sa ši­rom su otvo­re­na za pri­doš­li­ce iz ne­uobi­ča­je­nih po­dru­čja ži­vo­ta. Tu se na­la­zi pro­fe­si­onal­ni kla­un poz­nat pod na­zi­vom Ti­ri­ri­ca ko­ji je osvo­jio zas­tup­nič­ko mjes­to na iz­bo­ri­ma 2010., ka­da se kan­di­di­rao iz pro­tes­ta. Bok­sač Ace­li­no Fre­itas znan pod na­dim­kom Popó te dva biv­ša no­go­me­ta­ša Dan­r­lei de De­us Hin­ter­holz i De­ley de Oli­ve­ira za­tva­ra­ju krug biv­ših pro­fe­si­onal­nih spor­ta­ša ko­ji su us­pješ­no preš­li u po­li­ti­ku. No ni­ti je­dan od njih ni­je zvi­jez­da po­put Romári­ja, či­je je pu­to­va­nje s te­re­na do zas­tup­nič­kog do­ma do­is­ta vri­jed­no div­lje­nja. Ka­že da se za ka­ri­je­ru u po­li­ti­ci od­lu­čio tek na­kon što je nje­go­vo šes­to di­je­te Ivy 2005. go­di­ne ro­đe­no s Downo­vim sin­dro­mom.

Gle­da­ju­ći una­trag, ka­že da ga je upra­vo kći nag­na­la da ko­nač­no saz­ri­je jer mu je omo­gu­ći­la da pro­na­đe svr­hu kao po­li­ti­čar. Na­kon što se pri­klju­čio So­ci­ja­lis­tič­koj stran­ci, usre­do­to­čio se na pra­va oso­ba s inva­li­di­te­tom. Po­ka­zao se ključ­nim u pri­hva­ća­nju za­ko­na ko­ji je po­sve­tio svo­joj kće­ri, a ko­ji jam­či po­seb­ne nak­na­de oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom. Za­ku­čas­ti go­vo­ri ko­le­ga zas­tup­ni­ka ga iri­ti­ra­ju. Kao i nji­ho­vo le­žer­no shva­ća­nje duž­nos­ti. “Već tri tjed­na sam u Bra­si­li­ji i ni­šta se ne do­ga­đa”, na­pi­sao je u obja­vi na Twit­te­ru u ve­lja­či, mis­le­ći na glav­ni grad Bra­zi­la u ko­je­mu je smje­šten zas­tup­nič­ki dom. “Po­či­nje li go­di­na do­is­ta tek na­kon kar­ne­va­la?”

Od no­vih čla­no­va Kon­gre­sa ne oče­ku­ju se tak­ve iz­ja­ve o ko­le­ga­ma, što mo­žda objaš­nja­va pot­po­ru ko­ju Romário do­bi­va iz dru­gih di­je­lo­va zem­lje. Na­zvav­ši ga “usam­lje­nim gla­som u pus­ti­nji”, pi­sac Lya Luf uzvi­sio je nje­go­vu smio- nost u ese­ju o od­go­vor­nos­ti u bra­zil­skoj po­li­ti­ci. Romári­je­va kri­tič­nost pre­ma bra­zil­skom po­li­tič­kom ti­je­lu ne­dav­no se po­ja­ča­la. Na­ime, paž­nju je us­mje­rio na pri­pre­me za Svjet­sko no­go­met­no pr­vens­tvo 2014., ko­je su već sa­da oka­lja­ne ko­rup­cij­skim skan­da­li­ma, gra­đe­vin­skim od­go­da­ma i štraj­ko­vi­ma rad­ni­ka na gra­di­li­šti­ma sta­di­ona. “Mi Bra­zil­ci uvi­jek sve os­tav­lja­mo za po­s­ljed­nji tren, što po­ne­kad ima sre­tan, a po­ne­kad ne­sre­tan is­hod”, re­kao je. “Ali to zna­či da će nam iz­bi­ti go­mi­lu nov­ca iz dže­po­va.”

Romário ka­že ka­ko se bo­ji da će gra­đe­vin­ske tvrt­ke na­mjer­no pro­vo­di­ti zas­to­je i od­ga­đa­ti iz­grad­nju ka­ko bi za­obiš­le uobi­ča­je­na pra­vi­la o jav­nim na­tje­ča­ji­ma i re­vi­zi­ja­ma.

MAURICIO LIMA ZA THE NEW YORK TI­MES

Romário (u sre­di­ni) ne­ka­da ve­li­ka no­go­met­na zvi­jez­da sa­da s par­la­men­tar­ne go­vor­ni­ce kri­ti­zi­ra bra­zil­ski Kon­gres, kao i pri­pre­me za Svjet­sko no­go­met­no pr­vens­tvo; is­pred do­ma u Rio de Ja­ne­iru vo­li igra­ti fu­tevôlei, sport ko­ji se igra na pla­ži

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.