Mol bi Li­ni­ća i Ča­či­ća u NO Ine, Vla­da za hi­tan sas­ta­nak

Suv­las­nik Ine po­ru­ču­je da hr­vat­ski čla­no­vi Nad­zor­nog od­bo­ra objav­lju­ju la­ži

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DANIJELA JOZIĆ/VLM danijela.jo­zic@pos­lov­ni.hr

OPre­mi­jer Mi­la­no­vić in­zis­ti­ra na to­me da se s ja­kim ti­mom Mo­la, ko­jem ne sme­ta­ju mi­nis­tri u NO-u Ine, su­sret­nu naj­od­go­vor­ni­ji lju­di iz Vla­de

alar­mant­no­me pi­smu ko­je su proš­lo­ga tjed­na Vla­di pos­la­li hr­vat­ski čla­no­vi Nad­zor­no­ga od­bo­ra Ine, a u ko­jem na­vo­de za­bri­nu­tost zbog lo­šeg vo­đe­nja kom­pa­ni­je i tra­že smje­nu Zol­ta­na Al­dot­ta s mjes­ta pred­sjed­ni­ka Upra­ve, u po­ne­dje­ljak se oči­to­vao mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić. “Smje­na Zol­ta­na Al­dot­ta ni­je pred­met raz­go­vo­ra, po­go­to­vo ne pu­tem me­di­ja”, re­kao je.

U od­no­si­ma Vla­da-Mol oči­to pred­sto­je te­ški tjed­ni i vr­lo oz­bilj­ni raz­go­vo­ri. Pred­sjed­nik NO-a Ine Da­vor Štern ju­čer nam je re­kao da je tre­nu­tač­no je­di­no mo­gu­će rješenje hit­ni, ne­for­mal­ni sas­ta­nak pred­stav­ni­ka di­oni­ča­ra Ine i struč­nja­ka. “Ni­ka­ko služ­be­na sjed­ni­ca Nad­zor­nog od­bo­ra, na nji­ma vla­da na­pe­tost, sve se sni­ma”, ka­že Štern.

Mi­nis­tar Li­nić ju­čer je kons­ta­ti­rao da je “evi­dent­no je da od­no­si unu­tar NO-a Ine ni­su onak­vi kak­vi bi tre­ba­li bi­ti”. “Za­to i pre­mi­jer Mi­la­no­vić i in­zis­ti­ra da se s ja­kim ti­mom Mo­la su­sret­nu naj­od­go­vor­ni­ji lju­di iz Vla­de”, re­kao je Li­nić. “Mo­že se go­vo­ri­ti o ne­po­što­va­nju pro­ce­du­ra od stra­ne hr­vat­skih čla­no­va NO-a, no pos­lo­va­nje i Ini­ni­ni re­zul­ta­ti ni­su po­zi­tiv­ni, po­go­to­vo kad je ri­ječ o ula­ga­nji­ma u na­la­zi­šta, ra­fi­ne­ri­je i pro­daj­nu mre­žu. Pro­mje­na di­oni­čar­skog ugo­vo­ra in­te­res je hr­vat­ske Vla­de i mi oče­ku­je­mo da će­mo o to­me oz­bilj­no raz­go­va­ra­ti. Ovak­vi od­no­si iz­me­đu dva­ju part­ne­ra u Ini su ne­pri­hvat­lji­vi”, za­klju­čio je.

O pi­smu če­tve­ro hr­vat­skih čla­no­va NO-a Ine (Da­vor Štern, Gor­da­na Se­ku­lić, Da­mir Van­đe­lić i Ma­ja Ri­lo­vić) ogla­si­li su se i Ma­đa­ri. “Mol je pre­ko me­di­ja doz­nao da su čla­no­vi NO-a pos­la­li pi­smo čla­no­vi­ma hr­vat­ske Vla­de. Ne­za­do­volj­ni smo i za­bri­nu­ti zbog či­nje­ni­ce da je ne­ko­li­ko in­for­ma­ci­ja ne­toč­no, po­greš­no pred­stav­lje­no te pri­ka­zu­ju Inin po­lo­žaj i Mo­lo­ve na­mje­re na kri­vi na­čin”, po­ru­či­li su, ne na­vo­de­ći ko­je ih in­for­ma­ci­je “žu­lja­ju”. Za­nim­lji­vo je da za­pra­vo odo­bra­va­ju ula­zak dvo­ji­ce mi­nis­ta­ra u NO Ine. “Ime­no­va­nje mi­nis­tra gos­po­dar­stva i mi­nis­tra fi­nan­ci­ja u NO Ine sva­ka­ko bi bio do­bar po­tez ko­ji bi omo­gu­ćio hr­vat­skoj Vla­di da do­bi­je in­for­ma­ci­je iz pr­ve ru­ke o is­ti­ni­tim ten­den­ci­ja­ma i re­zul­ta­ti­ma te da se uvje­ri u ne­is­ti­ni­tost svih ne­toč­nih, laž­nih i po­greš­no in­ter­pre­ti­ra­nih či­nje­ni­ca i in­for­ma­ci­ja ko­je su iz­ne­se­ne u objav­lje­nim di­je­lo­vi­ma tog pi­sma”, ka­žu. “Vje­ru­je­mo da se Inom do­bro uprav­lja, ona os­tva­ru­je do­bit, investicije su ubr­za­ne i ru­ko­vod­stvo ra­di do­bar po­sao. A bli­ska su­rad­nja s Mo­lom, os­no­va­na na uza­jam­nom po­što­va­nju te po­dje­li sna­ga i zna­nja, či­ni Inu snaž­ni­jom”, ka­žu Ma­đa­ri.

Ako se pak pi­ta hr­vat­ske čla­no­ve NO-a, ko­jih je u Ini če­tve­ro, dok je Ma­đa­ra pet, oni se ni­ka­ko ne bi slo­ži­li da je kom­pa­ni­ja tre­nu­tač­no snaž­na. Upra­vo su­prot­no. U pi­smu ko­je je proš­lo­ga tjed­na pos­la­no pre­mi­je­ru i re­sor­nim mi­nis­tri­ma ka­žu da pos­to­je “oz­bilj­ne pri­jet­nje” za Inu u ovom tre­nut­ku. Is­ti­ču da Mol ima sa­mo 2,4 pos­to di­oni­ca vi­še od Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, no da dr­ža­va ne­ma i da­lje ni­ka­vih uprav­ljač­kih pra­va. “Za­klju­či­va­njem do­dat­ka di­oni­čar­skog ugo­vo­ra 2009. otvo­rio se pros­tor Mo­lu da ra­di što god že­li u Ini i s Inom”, na­vo­di se u pi­smu. Ka­žu da se Mol upli­će u sud­ske pro­ce­se (slu­čaj pod­mi­ći­va­nja biv­šeg pre­mi­je­ra Sa­na­de­ra oko uprav­ljač­kih pra­va u Ini), da vri­je­đa hr­vat­sko pra­vo­su­đe, Han­fu te hr­vat­ske čla­no­ve Upra­ve i NO-a. Upo­zo­ra­va­ju da Mol pri­tom ni­je ni pri­bliž­no is­pu­nio obve­ze iz di­oni­čar­skog ugo­vo­ra te da ni­je doš­lo ni do oz­bilj­ni­jih pre­go­vo­ra o nje­go­voj pro­mje­ni, i to već vi­še od go­di­ne da­na. Uz upo­zo­re­nje da tr­žiš­ni udjel Ine dra­ma­tič­no pa­da u pro­sje­ku 7,5 pos­to go­diš­nje, is­ti­ču i lo­šu fi­nan­cij­sku po­zi­ci­ju kom­pa­ni­je ove go­di­ne. Na­ime, oba­ve­ze po ban­kov­nim kre­di­ti­ma i do­pu­šte­nim pre­ko­ra­če­nji­ma ras­tu na oko 3,8 mi­li­jar­di ku­na, a te­ku­će oba­ve­ze po du­go­roč­nim kre­di­ti­ma na čak 4,3 mi­li­jar­de ku­na, što je 2,3 pu­ta vi­še ne­go u 2011. go­di­ni.

Iz Ine je ju­čer sti­glo pri­op­će­nje da su te in­for­ma­ci­je ne­toč­ne. “Ne­to za­du­že­nost Ine sma­nji­la se s de­set mi­li­jar­di ku­na kra­jem 2010. go­di­ne na 9,1 mi­li­jar­du ku­na do kra­ja 2011. go­di­ne, a do­dat­no je sma­nje­na na 8,6 mi­li­jar­di ku­na u pr­vo­me tro­mje­se­čju 2012. go­di­ne”, ka­žu u Ini.

ILUS­TRA­CI­JA

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić: “Evi­dent­no je da od­no­si unu­tar NO-a Ine ni­su onak­vi kak­vi bi tre­ba­li bi­ti”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.