Ni­šta ni­je bes­plat­no ...

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Opatija zbog pok­lo­na bi­la pred ste­ča­jem Grad Opatija ste­kao je pa­ket di­oni­ca LRH 2007. go­di­ne, ka­da je pri­je­no­som 25 pos­to plus jed­ne di­oni­ce Opa­ti­ji na­dok­na­đe­na vri­jed­nost ne­kret­ni­na ne­koć une­se­nih u te­melj­ni ka­pi­tal LRH. Me­đu­tim, tim je po­te­zom grad ste­kao i obve­zu jav­ne po­nu­de za ot­kup pre­os­ta­lih di­oni­ca, što bi Opa­ti­ju ko­šta­lo oko 1,3 mi­li­jar­de ku­na i Grad bi, sku­pa s tri okol­ne op­ći­ne, oti­šao u ste­čaj, pa se Vla­da već ne­ko­li­ko pu­ta umi­je­ša­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.