Hr­vat­ske vo­de tra­že šest no­vih di­rek­to­ra

Ap­surd Za­poš­lja­va­ju, a ima­ju vi­šak

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - nb

Jav­ni na­tje­čaj u ko­jem Hr­vat­ske vo­de tra­že šest no­vih di­rek­to­ra vod­no­gos­po­dar­skog odje­la tre­bao je star­ta­ti u po­ne­dje­ljak. No, one ko­ji su otiš­li na nji­ho­vu stra­ni­cu u po­ne­dje­ljak je do­če­ka­la in­for­ma­ci­ja da je na­tje­čaj od­go­đen do 13. lip­nja. Za­što uop­će Hr­vat­ske vo­de ras­pi­su­ju na­tje­čaj i pos­to­ji li kak­va mo­guć­nost da se di­rek­to­ri na­đu unu­tar pos­to­je­ćih rad­nih ka­pa­ci­te­ta, u po­ne­dje­ljak ni­smo doz­na­li. U me­di­ji­ma se spo­mi­nje ka­ko u Vo­da­ma već ra­di 100-ti­njak lju­di ko­ji su teh­nič­ki vi­šak.

PXL

Ivi­ca Pli­šić, gen. di­rek­tor Hr­vat­skih vo­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.