Mr­sić: E-rad­na knji­ži­ca od 1. si­ječ­nja 2013.

Mi­nis­tar naj­a­vio i elek­tro­nič­ku pri­ja­vu/od­ja­vu rad­ni­ka u ro­ku 24 sa­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

PPu­tem e-rad­ne knji­ži­ce rad­ni­ci će mo­ći pro­vje­ri­ti je­su li im pos­lo­dav­ci upla­ti­li do­pri­no­se i po­re­ze

rvo­ga si­ječ­nja idu­će go­di­ne u Hr­vat­skoj će po­če­ti pri­mje­na e-rad­ne knji­ži­ce, ko­ja će pos­ta­ti obvez­na sa 1. sr­p­nja 2013., ka­da Hr­vat­ska uđe u Europ­sku uni­ju, či­me “si­ve rad­ne knji­ži­ce” od­la­ze u po­vi­jest, naj­a­vio je u po­ne­dje­ljak mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­sko­ga sus­ta­va Mi­ran­do Mr­sić na 2. Fi­ni­noj kon­fe­ren­ci­ji o elek­tro­nič­kom ili e-pos­lo­va­nju. Naj­a­vio i uvo­đe­nje elek­tro­nič­ke pri­ja­ve i od­ja­ve rad­ni­ka (pu­tem in­ter­ne­ta), i to u ro­ku 24 sa­ta, a ne kao sa­da u ro­ku osam da­na. Ti­me će se omo­gu­ći­ti bo­lja kon­tro­la tr­ži­šta ra­da, pa i nje­go­va “cr­nog” di­je­la, a sve je to, ka­ko je ka­zao, dio sve­obu­hvat­ne in­for­ma­ti­za­ci­ja jav­ne upra­ve ko­ja je u ti­je­ku i ko­ju je ova Vla­da oz­na­či­la iz­u­zet­no važ­nim pro­ce­som.

Cilj je osi­gu­ra­ti slo­bo­du kre­ta­nja rad­ne sna­ge, što tra­ži i EU, kao i e-rad­ne knji­ži­ce jer se ovak­va kak­va je u Hr­vat­skoj ne priz­na­je. Osim sta­ža, kva­li­fi­ka­ci­ja i obra­zo­va­nja u toj će knji­ži­ci bi­ti upi­sa­ne i spe­ci­ja­li­za­ci­je ko­je net­ko ima, a rad­ni­ci­ma će ko­ris­ti­ti jer će pu­tem nje mo­ći pro­vje­ri­ti i je­su li im pos­lo­dav­ci upla­ti­li do­pri­no­se i po­re­ze i dru­go, ka­zao je Mr­sić.

Sve­mu to­me pret­ho­di po- ve­zi­va­nje i uje­di­nja­va­nje vi­še ba­za po­da­ta­ka (mi­ro­vin­skog, zdrav­s­tve­nog, za­vo­da za za­poš­lja­va­nje, Re­go­sa..) u je­dins­tven re­gis­tar da se zna što se u sus­ta­vu do­ga­đa. Mr­sić je uvje­ren i ka­ko će se do idu­će go­di­ne znat­no po­ve­ća­ti broj e-ra­ču­na u Hr­vat­skoj, ko­jih je sa­da, po po­da­ci­ma ko­je je iz­ni­je­la pred­sjed­ni­ca Upra­ve Fi­ne An­đel­ka Bu­ne­ta, oko 100 ti­su­ća, i to ve­ći­nom tvrt­ki.

Po­moć­nik mi­nis­tra gos­po­dar­stva Ve­dran Kru­žić naj­a­vio je da Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva u su­rad­nji s ICT sek­to­rom pri­pre­ma katalog investicija za ICT, is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj. Po­kre­nu­ta je i iz­ra­da ana­li­ze o sta­nju e-pos­lo­va­nja u Hr­vat­skoj.

PXL

“Si­ve rad­ne knji­ži­ce” od­la­ze u po­vi­jest

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.