Vla­hu­ši­će­vi mo­ti­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Spin zbog pre­su­de Vi­ća­nu? Izvo­ri Pos­lov­nog dnev­ni­ka uvje­re­ni su da je pre­zen­ta­ci­ju do­sa­daš­njih re­zul­ta­ta te na­pad na ho­te­li­je­re An­dro Vla­hu­šić upri­zo­rio ka­ko bi skre­nuo me­dij­sku paž­nju s vi­jes­ti objav­lje­ne sa­mo dan ra­ni­je, o to­me da je di­rek­tor Du­bro­vač­kog pri­mor­ja Pe­ro Vi­ćan na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du uvjet­no osu­đen zbog pri­va­ti­za­ci­je Du­bro­vač­kog pri­mor­ja, u afe­ri Vr­to­vi sun­ca. Vla­hu­šić je ta­ko iz­bje­gao ne­ugod­na pi­ta­nja o Vi­ća­nu, s ko­jim je pre­mre­žen su­rad­njom, ali i pro­ce­si­ma ko­ji se vo­de pro­tiv obo­ji­ce u afe­ri Ši­pan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.