He­ri­bert fer­nau

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

He­ri­bert Fer­nau pre­uzeo je duž­nost pred­sjed­ni­ka Upra­ve Hypo Bank u Slo­ve­ni­ji. Do­sa­daš­nji pred­sjed­nik Ma­tej Fa­la­tov ubu­du­će će ob­na­ša­ti duž­nost čla­na - pot­pred­sjed­ni­ka Upra­ve. Uz njih dvo­ji­cu, u sas­ta­vu tro­čla­ne Upra­ve na­la­zi se i Marko Boš­njak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.