Bo­ris Žgom­ba

Lju­di i ka­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Bo­ris Žgom­ba, pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih put­nič­kih agen­ci­ja, ti­je­kom proš­li tje­dan odr­ža­ne iz­bor­ne skup­šti­ne u Kra­ko­vu, ime­no­van je pred­sjed­ni­kom ECTAA-e, Eu­rop­skog udru­že­nja na­ci­onal­nih udru­ga put­nič­kih agen­ci­ja i tu­ro­pe­ra­to­ra ko­je obu­hva­ća 77.000 čla­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.