Da­ni­eli no­vi vlas­nik si­sač­ke že­lje­za­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

No­vi vlas­nik si­sač­ke že­lje­za­re je ta­li­jan­ska gru­pa­ci­ja Da­ni­eli, jed­na od naj­ve­ćih ta­li­jan­skih in­dus­trij­skih kor­po­ra­ci­ja. Vi­jest o to­me obja­vio je ju­čer do­sa­daš­nji 100-pos­tot­ni vlas­nik Že­lje­za­re ame­rič­ki Com­mer­ci­al Me­tals Com­pany, ko­ji je Že­lje­za­ru pro­dao za 30,4 mi­li­ju­na do­la­ra.

U pri­op­će­nju CMC na­vo­di i ka­ko je s gru­pa­ci­jom Da­ni­eli do­go­vo­re­no da odre­đe­na imo­vi­na Že­lje­za­re bu­de is­klju­če­na iz tran­sak­ci­je, no bez de­ta­lja o ko­joj je imo­vi­ni ri­ječ. Ovom obja­vom pres­ta­je i ago­ni­ja u Si­sku ko­ja tra­je od kon­ca proš­le go­di­ne ka­da je CMC u ok­vi­ru pro­gra­ma res­truk­tu­ri­ra­nja svog pos­lo­va­nja obja­vio pov­la­če­nje iz po­go­na u Si­sku u ko­jem se pro­zvo­di be­šav­ne ci­je­vi, što ni­je pri­mar­na dje­lat­nost CMC-a na ko­ju se tvrt­ka že­li ja­če fo­ku­si­ra­ti. Oko ti­su­ću rad­ni­ka tvrt­ke pos­la­no je kući uz ot­prem­ni­ne, te su za­po­če­ti pre­go­vo­ri, a u ko­nač­ni­ci uz Ta­li­ja­ne glav­ni su kan­di­da­ti bi­li još CIOS Pe­tra Pri­pu­za i slo­vač­ka Pod­bre­zo­va.

No­vi vlas­nik slo­vi za do­brog poz­na­va­te­lja pri­li­ka i po­ten­ci­ja­la u Si­sku, to vi­še što je glav­ni­na pos­to­je­će teh­no­lo­gi­je u va­lja­oni­ci upra­vo ta­li­jan­ska. Gru­pa­ci­ja Da­ni­eli ina­če je je­dan od naj­ve­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča si­ro­vi­na i pro­izvo­da od če­li­ka.

“Pro­da­jom svih iz­da­nih di­oni­ca CMC Si­ska za­vr­ša­va se va­žan ko­rak na­šeg stra­te­škog pla­na o re­po­zi­ci­oni­ra­nju pos­lo­va­nja ra­di po­bolj­ša­nja fi­nan­cij­skih po­ka­za­te­lja i po­ve­ća­nja vri­jed­nos­ti za di­oni­ča­re”, po­ru­čio je Joe Al­va­ra­do, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor CMC-a.

PXL

Že­lje­za­ra mi­je­nja

vlas­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.