Pro­dis, Or­bi­co i One2­play raz­gra­bi­li Fi­žu­li­će­ve bren­do­ve

Praz­ni­nu na tr­ži­štu, ko­je po­s­ljed­njih go­di­na bi­lje­ži pad, po­pu­nit će kon­ku­ren­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - MAJDA ŽUJO

PJoš šira mre­ža

Pro­dis je do­go­vo­rio dis­tri­bu­ci­ju Ha­s­broa, a Tomy je do­šao pod ka­pu Or­bi­ca

ro­paš­ću Mag­me na tr­ži­štu igra­ča­ka otvo­rio se ci­je­li seg­ment bren­do­va ko­je je ta kom­pa­ni­ja zas­tu­pa­la pa su i os­ta­li dis­tri­bu­te­ri vi­dje­li pri­li­ku za pre­uzi­ma­nje Mag­mi­nog ko­la­ča. Ta­ko je Pro­dis u trav­nju je pot­pi­sao ugo­vor o su­rad­nji s jed­nim od vo­de­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča igra­ča­ka, kom­pa­ni­jom Ha­s­bro, Or­bi­co je u fa­zi pre­uzi­ma­nja bren­da Tomy, a pri­li­ku za pre­uzi­ma­nje Mag­mi­nih bren­do­va is­ko­ris­ti­ti će i One2­play.

Me­đu bren­do­vi­ma ko­ji su se pri­je mo­gli ku­pi­ti u Mag­mi­nim Tur­bo li­mač tr­go­vi­na­ma naj­ve­ći i naj­poz­na­ti­ji je Ha­s­bro. Ri­ječ je kom­pa­ni­ji ko­ja je vlas­nik iga­ra po­put Mo­no­polyja, Scrab­blea, Pic­ti­onarya, Tri­vi­al Pur­su­ita, Ri­zi­ka i Clu­eda te broj­nih po­pu­lar­nih igra­ča­ka. “U na­šem pos­lo­va­nju na­mje­ra nam je ima­ti sna­žan por­t­felj pro­izvo­da ko­ji­ma mo­že­mo kva­li­tet­no kon­ku­ri­ra­ti na hr­vat­skom tr­ži­štu. To ne­ma ve­ze s pos­lo­va­njem dru­gih kom­pa­ni­ja, ne­go se ba­zi­ra na na­šoj vlas­ti­toj pro­cje­ni o mo­gu­ćoj pos­lov­noj pri­li­ci”, is­ti­če Mi­li­voj Li­bre­njak, di­rek­tor Pro­di­sa. Do­da­je da kup­ci nji­ho­ve igre mo­gu ku­pi­ti u svim vo­de­ćim tr­go­vač­kim lan­ci­ma, a ne is­klju­ču­je uvo­đe­nje dru­gih Mag­mi­nih bren­do­va.

“Ni­smo sk­lo­ni pos­lov­noj su­rad­nji ako ni­smo uvje­re­ni da mo­že­mo pru­ži­ti kva­li­tet­nu us­lu­gu i ser­vis kom­pa­ni­ja­ma vlas­ni­ca­ma bren­da. Ov­dje pri­je sve­ga mis­lim na dis­tri­bu­tiv­ne ka­na­le ko­je po­kri­va­mo i u ko­ji­ma Pro­dis dje­lu­je u Hr­vat­skoj. Ako bu­de ade- kvat­nih pos­lov­nih pri­li­ka, ra­do će­mo ih raz­mo­tri­ti”, is­ti­če Li­bre­njak či­ja tvrt­ka, u seg­men­tu igra­ča­ka pos­lov­no su­ra­đu­je i sa kom­pa­ni­ja­ma po­put Le­ga i Walt Dis­neya.

“Or­bi­co je u fa­zi pre­uzi­ma­nja dis­tri­bu­ci­je bren­da Tomy ko­jeg je u pri­jaš­njim go­di­na­ma zas­tu­pa­lo druš­tvo Mag­ma. Po­če­tak dis­tri­bu­ci­je Tomyja je pre­dvi­de­no u sli­je­de­ćih 60 da­na”, po­t­vr­dio nam je i Ti­ho­mir Pran­gov­ski, vo­di- telj asor­ti­ma­na igra­ča­ka u Or­bi­co gru­pi no ni­je že­lio ot­kri­ti pla­ni­ra­ju li pre­uze­ti još ko­ji od Mag­mi­nih bren­do­va. No s ob­zi­rom da i u Hr­vat­skoj i u re­gi­ji Or­bi­co su­ra­đu­je sa svim ključ­nim kup­ci­ma me­đu ko­je spa­da­ju or­ga­ni­zi­ra­ni in­ter­na­ci­onal­ni i do­ma­ći lan­ci hi­per­mar­ke­ta, spe­ci­ja­li­zi­ra­ni du­ća­ni za igrač­ke, dro­ge­ri­je, ben­zin­ske te ki­os­ci, Mag­min biv­ši por­t­felj za­si­gur­no će do­bi­ti ši­rok do­seg. po­s­ljed­njih je go­di­na pa­lo do­ma­će tr­ži­šte igra­ča­ka

Ina­če, sta­nje na tr­ži­štu igra­ča­ka u Hr­vat­skoj ne­ma naj­blis­ta­vi­ju per­s­pek­ti­vu. Ka­ko nam ot­kri­va­ju na­ši su­go­vor­ni­ci, odre­đe­ni po­ka­za­te­lji go­vo­re da je tr­ži­ši­te ima­lo pad u ovoj ka­te­go­ri­ji u po­s­ljed­njih go­di­na za ot­pri­li­ke 15 do 20 pos­to.

Kon­so­li­da­ci­ja tr­ži­šta

“Mis­lim da će­mo se još ne­ko vri­je­me za­dr­ža­ti na tre­nut­nim broj­ka­ma, uz ma­li, po­zi­tiv­ni po­mak. Tr­ži­šte je tre­nut­no u kon­so­li­da­ci­ji i za kva­li­tet­ne igrač­ke sa pri­hvat­lji­vim ma­lo­pro­daj­nim ci­je­na­ma i da­lje vje­ru­je­mo da će us­pješ­no pro­na­la­zi­ti put do kraj­njih po­tro­ša­ča”, sma­tra Pran­gov­ski, a da ne­će do­ći do ve­li­kog pa­da tr­ži­šta kao u ne­kim dru­gim ka­te­go­ri­ja­ma u ma­lo­pro­daj­noj in­dus­tri­ji mis­li i Li­bre­njak.

“S ob­zi­rom na sve ma­kro­eko­nom­ske po­ka­za­te­lje, ne vje­ru­je­mo da će do­ći do ve­ćeg ras­ta tr­ži­šta. Ipak, na­da­mo se do­brim pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma do kra­ja go­di­ne”, za­klju­ču­je.

PIXSELL

Na ve­lik Mag­min por­t­felj oko je ba­ci­la i Upra­va One2­playa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.