Glav­ni ured­nik Htv-ova pro­gra­ma, go­vo­ri o planovima za bu­duć­nost, gle­da­nos­ti i ne­rad­ni­ci­ma

Na­gra­da

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING - BRAN­KA SUVAJAC

BNaj­vred­ni­ji hr­vat­ski brend Hr­vat­ska ra­di­ote­le­vi­zi­ja je do­bi­la na­gra­du za naj­bo­lji brend u ju­go­is­toč­nom di­je­lu Eu­ro­pe. Za­nim­lji­vo je da u ži­ri­ju ni­je bio nit­ko iz biv­še Ju­gos­la­vi­je ne­go lju­di iz Grč­ke, Ru­munj­ske, Bu­gar­ske i Ci­pra. Na­gra­da se od­no­si na 2012. go­di­nu, iako je još 2009. go­di­ne Europ­ski brand ins­ti­tut pro­ci­je­nio da je HRT naj­vred­ni­ji hr­vat­ski brend. ru­no Ko­va­če­vić, glav­ni ured­nik HTV-ova pro­gra­ma, za Pos­lov­ni dnev­nik pro­go­va­ra o planovima ko­je mis­li os­tva­ri­ti za svo­ga če­tve­ro­go­diš­njeg man­da­ta. Naj­av­lju­je da je na Pri­sav­lju od­zvo­ni­lo ne­rad­ni­ci­ma, objaš­nja­va kak­vim pro­gra­mom mis­li po­ves­ti HRT u bor­bu za gle­da­te­lje u ko­joj mu je naj­ve­ća kon­ku­ren­ci­ja No­va TV, te go­vo­ri o re­gi­onal­noj na­gra­di “Brand le­ader award 2012” ko­ju je HRT ne­dav­no pri­mio. bih ja njih zvao. I zbog to­ga mi je lakše ra­di­ti. Uop­će mi ni­je ni naj­ma­nji pro­blem od­bi­ti bi­lo ka­kav even­tu­al­ni pri­ti­sak ko­ji ne­ma pro­fe­si­onal­ni pred­z­nak ka­da bi mi se net­ko i ja­vio. Ni­je toč­no da su Ka­ra­mar­ko i Ko­sor bi­li u Ne­dje­ljom u 2. Od kan­di­da­ta HDZa bio je Mi­lo­še­vić. Pra­vo je ured­ni­ka Alek­san­dra Stan­ko­vi­ća da u gos­te zo­ve oso­be ko­je su mu in­te­re­sant­ne za emi­si­ju. U to se ne upli­ćem ni­ti ću se ika­da upli­ta­ti. Ku­jun­džić je jed­nos­tav­no u tom tre­nut­ku kam­pa­nje že­lio vi­še me­dij­ske po­zor­nos­ti, a mi smo pro­fe­si­onal­ci. To sam re­kao u smis­lu da je to tre­ća po re­du sre­diš­nja in­for­ma­tiv­na emi­si­ja. To vam je kao da tre­ći put is­te ve­če­ri gle­da­te is­ti film. Svi zna­ju tko je ubo­ji­ca već na po­čet­ku. I za­to su po­treb­ne pro­mje­ne. Ra­di­mo na bo­ljim pri­lo­zi­ma, na za­nat­ski bo­ljim re­por­ta­ža­ma, na bo­ljoj dra­ma­tur­gi­ji, bo­ljem stu­di­ju, pre­poz­nat­lji­vos­ti re­por­te­ra - da lju­di, ka­da se no­vi­na­ri jav­lja­ju s te­re­na, zna­ju ko­ga oče­ki­va­ti na ko­ju te­mu; da pos­to­ji men­tor ko­ji su­dje­lu­je u pri­pre­mi pri­lo­ga. Ka­da sa­dr­žaj­no bu­de­mo na naj­vi­šem ni­vou on­da će­mo raz­miš­lja­ti o pro­mje­ni ter­mi­na.

Pxl

Ne­tom na­kon do­la­ska na sa­daš­nju duž­nost iz­ja­vi­li ste da Dnev­nik HRT-a iz­gle­da kao 'pod­gri­ja­na ju­hi­ca'...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.