De­set naj­važ­ni­jih me­ta­ra u sva­kom tr­go­vač­kom cen­tru

Sva­ki se pro­daj­ni cen­tar mo­ra di­zaj­ni­ra­ti ta­ko da ku­pac za­pa­zi - i po­že­li ku­pi­ti - naš pro­izvod

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Mno­ga is­tra­ži­va­nja o pon­ša­nju ku­pa­ca u tr­go­vač­kim cen­tri­ma po­ku­ša­la su opi­sa­ti što sve utje­če na kup­nju ne­kog pro­izvo­da. Pri­mje­ri­ce, 65 pos­to mu­ška­ra­ca ko­ji pro­ba­ju tra­pe­ri­ce njih i ku­pi­ti, dok će to uči­ni­ti sa­mo 25 pos­to že­na. U res­to­ra­ni­ma sa sa­mo­pos­lu­ži­va­njem 18 pos­to lju­di či­ta nu­tri­ci­onis­tič­ke vri­jed­nos­ti sen­dvi­ča, dok u su­per­mar­ke­tu to či­ni sa­mo dva pos­to ku­pa­ca. Su­bo­tom u pri­je­pod­nev­nim sa­ti­ma sa­mo če­ti­ri pos­to ku­pa­ca od­lu­či ku­pi­ti ra­ču­na­lo, dok u vre­me­nu iza 17 sa­ti to uči­ni njih 21 pos­to. U pro­da­va­oni- ci ku­ćan­skih apa­ra­ta, 75% oso­ba ko­je uz­mu ko­ša­ri­cu ne­što i ku­pe. Oni ko­ji ne uz­mu ko­ša­ri­cu ku­pu­ju u 34 pos­to slu­ča­je­va.

Pos­to­je odre­đe­ne fi­zič­ke i ana­tom­ske mo­guć­nos­ti ko­je su za­jed­nič­ke svim lju­di­ma. Pris­tu­pač­nost pro­daj­nog mjes­ta u ve­li­koj je mje­ri povezano s po­ve­ća­njem pro­da­je i os­tva­ri­va­njem do­bi­ti. Pri­mje­ri­ce, u tre­nut­ku ka­da kup­ci par­ki­ra­ju auto­mo­bil na par­ki­ra­li­štu oni žu­re ka­ko bi što pri­je uš­li u pro­daj­ni pros­tor. U tom tre­nut­ku, sve što je smje­šte­no na sa­mom ula­zu ili pre­dvor­ju, ne­će bi­ti za­pa­že- no ni­ti “do­živ­lje­no” od stra­ne po­tro­ša­ča. Ako sve to po­mak­ne­mo sa­mo 10 me­ta­ra pre­ma unu­traš­njos­ti pro­daj­nog mjes­ta, kup­ci će to vi­dje­ti. Pred­nji dio pro­da­va­oni­ce ima naj­važ­ni­ju ulo­gu u odre­đi­va­nju ko­ji kup­ci će za­is­ta i ući u pros­tor. Ta­ko, pri­mje­ri­ce, na pred­njoj po­li­ci u knji­ža­ri u ju­tar­njim sa­ti­ma tre­ba sta­vi­ti knji­ge na­mi­je­nje­ne maj­ka­ma jer se u ju­tar­njim sa­ti­ma u tr­go­vač­kim cen­tri­ma naj­češ­će na­la­ze maj­ke s dje­com. Sa­mo tak­va, kup­cu pri­la­go­đe­na po­nu­da, mo­že do­ni­je­ti oče­ki­va­ne re­zul­ta­te i po­ve­ća­nje pro­da­je pro­izvo­da i us­lu­ga.

Pd

Iza ka­osa skri­va se red u po­na­ša­nju ku­pa­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.