Pro­mje­ne

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING -

Je­sen­ski pro­gram S “Vo­lim Hr­vat­sku”, šou kvi­zom ko­ji će vo­di­ti Mir­ko Fo­dor, ići će­mo su­bo­tom na­ve­čer. Kas­ni­je na je­sen kre­će “Ples sa zvi­jez­da­ma”. Ne­dje­ljom će­mo ima­ti kviz i ja­ke dram­ske se­ri­je. Show “Pje­vaj mo­ju pje­smu” stav­lja­mo pet­kom u pri­me ti­me. Ku­pi­li smo naj­ja­če hr­vat­ske fil­mo­ve, ima­mo Đe­lu Ha­đi­se­li­mo­vi­ća s ja­kim do­ku­men­tar­ci­ma, te emi­si­je unu­tar­nje i vanj­ske po­li­ti­ke u pri­me ti­meu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.