Go­to­vin­ski kre­di­ti po­ras­li 2,9 pos­to

U pr­va če­ti­ri ovo­go­diš­nja mje­se­ca pla­si­ra­li 649,2 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Er­ste ban­ka u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne pla­si­ra­la je 2,9 pos­to vi­še go­to­vin­skih kre­di­ta u od­no­su na is­to vri­je­me proš­le go­di­ne. Ban­ka je, sto­ji u pri­op­će­nju, da­la 649,2 mi­li­ju­na ku­na tak­vih kre­di­ta.

Ovi pla­sma­ni do­pri­ni­je­li su i bla­gom porastu tr­žiš­nog udje­la Er­ste ban­ke u seg­men­tu kre­di­ti­ra­nja sta­nov­niš­tva ko­ji je, pre­ma po­s­ljed­njim dos­tup­nim po­da­ci­ma Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke, u pr­va če­ti­ri mje­se­ca 2012. po­ve­ćan s 13,87 na 13,97 pos­to.

“Pro­sječ­ni iz­nos pla­si­ra­nih go­to­vin­skih kre­di­ta je 67.000 pla­si­ra­nih kre­di­ta od­no­si se na kun­ske s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom ku­na dok je pro­sje­čan rok ot­pla­te oko 60 mje­se­ci”, ka­žu u toj ban­ci. Do­da­ju da su, u pr­va dva mje­se­ca od uvo­đe­nja po­nu­de go­to­vin­skih kre­di­ta uz fik­s­nu ka­mat­nu sto­pu, pla­si­ra­li oko 45 mi­li­ju­na ku­na te vr­ste kre­di­ta.

“Ri­ječ je o kre­di­ti­ma či­ja je ka­mat­na sto­pa ne­pro­mje­nji­va ti­je­kom ci­je­log tra­ja­nja ot­pla­te. Naj­vi­še go­to­vin­skih kre­di­ta s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom pla­si­ra­no je na po­dru­čju Sla­vo­ni­je, a za­nim­ljiv je i po­da­tak da je, gle­da­ju­ći ukup­ni broj pla­si­ra­nih kre­di­ta te vr­ste, 60 pos­to pla­si­ran mu­škar­ci­ma”, sto­ji u pri­op­će­nju.

FO­TO­LIA

Pro­sječ­ni iz­nos go­to­vin­skih kre­di­ta ko­je je pla­si­rao Er­ste je 67.000 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.