Bro­ker­ska ku­ća Uti­lis otiš­la s bur­ze

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - MA­RI­NA BILUŠ

Bro­ker­ska ku­ća Uti­lis iz Ča­kov­ca vi­še ni­je član Za­gre­bač­ke bur­ze. Pred­sjed­nik Upra­ve Ninoslav Ko­sor to je ko­men­ti­rao ri­je­či­ma “na­ža­lost, pos­ta­je­mo ve­za­ni zas­tup­nik”. Iako je ta ku­ća pri­je ne­ko­li­ko go­di­na do­ka­pi­ta­li­zi­ra­na, ni­je mo­gla iz­dr­ža­ti dras­ti­čan pad pro­me­ta na do­ma­ćem tr­ži­štu. “Sa­mi se­be smo je­li i to vi­še ni­smo mo­gli”, ka­že Ko­sor. Uti­lis će, na­kon odo­bre­nja Han­fe, bi­ti zas­tup­nik In­terCa­pi­ta­la.

ZOd Por­tu­ga­la se ne­će tra­ži­ti do­dat­ne mje­re šted­nje ka­ko bi se is­pu­nio plan o ra­zi­ni pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta od 4,5 pos­to BDP-a a raz­li­ku od dru­gih pro­ble­ma­tič­nih ze­ma­lja Eu­ro­pe zbog či­jih pro­ble­ma stal­no sti­žu no­va upo­zo­re­nja, Por­tu­gal je dio ve­dri­jih vi­jes­ti.

Zem­lja ko­ju je Eu­ro­pa mo­ra­la spa­ša­va­ti sa 78 mi­li­jar­di eura na do­brom je pu­tu i za­do­vo­lja­va­ju­će is­pu­nja­va obve­ze iz pro­tu­kriz­nog pro­gra­ma. Ocje­na je to čel­ni­ka Eu­rop­ske uni­je, Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da i Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke ko­ji su za­du­že­ni za “sni­ma­nje” ra­zvo­ja si­tu­aci­je u toj zem­lji.

Ta­ko­zva­na Troj­ka u svom je re­dov­nom kvar­tal­nom iz­vje- šću napisala ka­ko por­tu­gal­ske vlas­ti “us­pješ­no pri­mje­nju­ju sve do­go­vo­re­ne re­for­me te da se pri­la­god­ba odvi­ja br­že ne­go se prog­no­zi­ra­lo”.

Su­de­ći pre­ma toj ocje­ni, Por­tu­gal je zem­lja ko­joj su stro­ge mje­re šted­nje do­ni­je­le odre­đe­no po­bolj­ša­nje, ba­rem ka­da je u pi­ta­nju ukup­na fi­nan­cij­ska sli­ka zem­lje.

Is­pla­ti­lo se?

Na no­vin­skoj kon­fe­ren­ci­ji por­tu­gal­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Vi­tor Gas­par je re­kao da bi mi- Vi­tor Gas­par mi­nis­tar fi­nan­ci­ja šlje­nje Troj­ke mo­glo zna­či­ti da se od Por­tu­ga­la vi­še ne­će tra­ži­ti do­dat­ne mje­re šted­nje ka­ko bi se is­pu­nio plan o ra­zi­ni pro­ra­čun­skoj de­fi­ci­ta od 4,5 pos­to bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da.

Oče­ku­je se ma­nji pad

Osim to­ga, EU, MMF i ECB su do­nek­le po­bolj­ša­li prog­no­ze za gos­po­dar­stvo zem­lje. Iako mu se, kao i ve­ći­ni Eu­ro­pe, pre­dvi­đa pad, mi­nus je s pri­je prog­no­zi­ra­nih 3,3 pos­to sma­njio na 3 pos­to.

Mi­nis­tar je po­t­vr­dio da Por­tu­gal pla­ni­ra i da­lje pot­pu­no us­tra­ja­ti na do­go­vo­re­nom pla­nu opo­rav­ka.

“Mo­ra­mo sli­je­di­ti za­cr­ta­no i nas­ta­vi­ti s pri­la­god­nom pro­ce­sa. Sa­mo će­mo ta­ko bi­ti si­gur­ni da će na­ši me­đu­na­rod­ni part­ne­ri nas­ta­vi­ti sa svo­jom so­li­dar­noš­ću”, iz­ja­vio je Gas­par.

Troj­ka je po­hva­li­la i sta­nje u ban­kar­skom sek­to­ru po­ru­čiv­ši ka­ko su ban­ke sa­da pri- mjet­no snaž­ni­je. Ta­kav komen­tar re­zul­tat je i upra­vo objav­lje­nog pla­na da dr­ža­va u tri por­tu­gal­ske ban­ke ulo­ži 6,5 mi­li­jar­di eura ka­ko bi kre­di­to­ri mo­gli is­pu­ni­ti no­ve ka­pi­tal­ne zah­tje­ve europ­skih re­gu­la­to­ra.

Ri­ječ je o Ban­co Co­mer­ci­al Por­tu­ges, Ban­co BPI SA te dr­žav­noj ban­ci Caxia Ge­ral de de­po­si­tos.

Po­zi­tiv­no miš­lje­nje europ­skih pro­ma­tra­ča za Por­tu­gal je ve­li­ka stvar, jer zem­lja idu­ću tran­šu iz pa­ke­ta po­mo­ći vri­jed­nu 4,1 mi­li­jar­du eura oče­ku­je već idu­ćeg mje­se­ca. Ka­da se u ra­ču­ni­cu uklju­či i taj iz­nos, zem­lja će pri­mi­ti oko 60 pos­to od la­ni odo­bre­nog “ba­ilo­uta”.

No Troj­ka ni­je oko sve­ga bi­la op­ti­mis­tič­na. Za­bri­nu­ti su zbog vi­so­ke sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti ko­ja se u Por­tu­ga­lu po­pe­la na 15 pos­to, a oče­ku­je se da će idu­će go­di­ne pre­ma­ši­ti 16%. Za­to je vla­da upo­zo­re­na da se oz­bilj­no po­za­ba­vi tim pro­ble­mom.

PXL

Uti­lis pos­ta­je ve­za­ni zas­tup­nik In­terCa­pi­ta­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.