Usko­ro po­či­nje su­rad­nja s jed­nom do­ma­ćom ban­kom

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Europ­ski fond za ju­go­is­toč­nu Euro­pu (EFSE) ko­ji osi­gu­ra­va fi­nan­ci­ra­nje ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma, u idu­ćih će ne­ko­li­ko mje­se­ci pot­pi­sa­ti ugo­vor o su­rad­nji s jed­nom do­ma­ćom ban­ku. No o ko­joj je ban­ci ri­ječ i o ko­li­kom iznosu, bit će objav­lje­no tek ka­da ugo­vor bu­de pot­pi­san.

“Ka­ko su se učin­ci kri­ze po­če­li pre­li­je­va­ti i na hr­vat­ski ban­kar­ski sus­tav, hr­vat­ske ban­ke obra­ti­le su nam se s upi­tom za su­rad­nju”, iz­ja­vi­la je za Ban­ka­ma­ga­zin pred­sje­da­te­lji­ca Uprav­nog od­bo­ra fon­da Mo­ni­ka Beck. Do­da­la je ka­ko su se još la­ni na­da­li da će pot­pi­sa­ti ugo­vor, no zbog manj­ka in­te­re­sa to se ni­je do­go­di­lo. Ipak, hr­vat­ski su ban­ka­ri, nas­tav­lja Beck, tra­ži­li mo­guć­nost za di­ver­zi­fi­ka­ci­ju iz­vo­ra fi­nan­ci­ra­nja i to je glav­ni raz­log nji­ho­va obra­ća­nja fon­du. EFSE je os­no­van 2005. i od ta­da je pla­si­rao 1,8 mi­li­jar­di eura kre­di­ta kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma. pla­si­rao je EFSE kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.