Ru­si za De­niz­bank ne­for­mal­no po­nu­di­li 2,9 mi­li­jar­di eura?

Za ko­ji dan s Dexi­jom će pot­pi­sa­ti pre­li­mi­nar­ni ugo­vor o kup­nji tur­ske ban­ke

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ru­ski Sber­bank pri­vo­di kra­ju pre­go­vo­re o ak­vi­zi­ci­ji tur­skog De­niz­ban­ka. Izvo­ri upu­će­ni u de­ta­lje ove “ope­ra­ci­je” no­vi­na­ri­ma The Mos­cow Ti­me­sa ot­kri­li su da bi naj­ve­ća ru­ska ban­ka 7. ili 8. lip­nja s vlas­ni­kom De­niz­ban­ka - Dexi­om tre­ba­li pot­pi­sa­ti pre­li­mi­nar­ni ugo­vor o kup­nji.

Is­ti izvo­ri na­vo­de ka­ko ti­me ne­će bi­ti fi­na­li­zi­ra­na i ci­je­na, pre­go­vo­ri o njoj će se nas­ta­vi­ti i na­kon pot­pi­si­va­nja. No Sber­bank je na­vod­no već dao ne­for­mal­nu po­nu­du, iz ban­kar­skih kru­go­va list doz­na­je da je ri­ječ o 2,9 mi­li­jar­di eura. Ka­da je pak ri­ječ o iz­no­si­ma na ko­je ci­lja Dexia, pi­sa­lo se da se že­lje­na ci­je­na kre­će u ras­po­nu od 3 do 4 mi­li­jar­de eura.

Svo­ju tur­sku ban­ku pri­si­lje­ni su pro­da­ti jer su i sa­mi bi­li pri­si­lje­ni tra­ži­ti po­moć dr­ža­ve, no una­toč to­me već su bi­li od­bi­li po­nu­du ka­tar­ske na­ci­onal­ne ban­ke jer su je sma­tra­li pre­ni­skom.

Kup­nja De­niz­ban­ka bi­la bi naj­skup­lja ak­vi­zi­ci­ja ru­skog kre­di­to­ra. No da su od­luč­ni pro­ves­ti je do kra­ja po­t­vr­đu­ju i ne­dav­ne iz­ja­ve čel­ni­ka ban­ke Ger­ma­na Gre­fa ko­ji je re­kao da “De­niz­bank ne­će bi­ti jef­tin, ali će Sber­bank is­ko­ris­ti­ti pri­li­ku ko­ja mu se otvo­ri­la za kup­nju naj­vred­ni­je ban­kar­ske imo­vi­ne u Tur­skoj”.

U Sber­ban­ku već du­go ne kri­ju pla­no­ve o snaž­nom ši­re­nju na europ­sko tr­ži­šte gdje su na ve­li­ka vra­ta uš­li kup­njom Vol­k­sbank In­ter­na­ti­ona­la, ko­ja je na­kon vi­še­mje­seč­nih pre­go­vo­ra fi­na­li­zi­ra­na u ruj­nu.

Pri­mjer tih pre­go­vo­ra mo­žda bi mo­gao bi­ti in­di­ka­ti­van i za “tur­sku pri­ču” s ob­zi­rom da su Ru­si us­pje­li sru­ši­ti po­čet­nu ci­je­nu za aus­trij­sku gru­pu sa 670 mi­li­ju­na eura na 505 mi­li­ju­na. Po­te­zi Sber­ban­ka sa za­ni­ma­njem se pra­te i kod nas, jer je kup­njom Vol­k­sban­ka ru­ska ban­ka pre­uze­la i nji­ho­vo pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj.

Što­vi­še, Ru­si su, pred­stav­lja­ju­ći se pr­vi put u Za­gre­bu, u trav­nju po­t­vr­di­li da pos­to­ji mo­guć­nost i za ne­ke ak­vi­zi­ci­je u Hr­vat­skoj.

U tom su se smis­lu, do­du­še tek na­čel­no, spo­mi­nja­le Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka i Cro­atia Osi­gu­ra­nje. Me­đu­tim, u Sber­ban­ku su ta­da jas­no da­li do zna­nja da će o sve­mu vi­še mo­ći re­ći na lje­to i da do­tad si­gur­no ne­će bi­ti ak­vi­zi­ci­ja na na­šem tr­ži­štu.

PD

Ru­si su pre­ko Vol­k­sban­ka uš­li i u Hr­vat­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.