U Sve­tom Mar­ti­nu jef­ti­ni­je, ali bez te­ži­ne

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Mi­nis­tar Ma­ras od­mah na­kon otva­ra­nja sa­vje­to­va­nja oti­šao je s pred­sjed­ni­kom Jo­si­po­vi­ćem u Graz, a dru­gi dan bio je od­su­tan zbog stra­nač­kih obve­za

Ka­ko se šted­nja na naj­vi­šim ra­zi­na­ma po­la­ko pre­tvo­ri­la u pred­met na­tje­ca­nja, ta­ko će se i ovo­go­diš­nje, 16. na­ci­onal­no sa­vje­to­va­nje o gos­po­dar­stvu i po­du­zet­niš­tvu pam­ti­ti po­naj­pri­je po če­ti­ri pu­ta ma­njim pro­ra­čun­skim sred­stvi­ma utro­še­ni­ma na nje­go­vu or­ga­ni­za­ci­ju. Za raz­li­ku od pri­jaš­njih go­di­na, ka­da su iz­no­si za taj skup pre­la­zi­li i ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­na, tro­šak se ove go­di­ne is­to­pio na skrom­nih 400 ti­su­ća ku­na. Pro­mi­je­nje­na je i lo­ka­ci­ja te pre­ki­nu­ta tra­di­ci­ja odr­ža­va­nja u ši­ben­skom ho­te­lu So­la­ris. Ovaj put sa­vje­to­va­nje je odr­ža­no u To­pli­ca­ma Sve­ti Mar­tin na Mu­ri. Pom­no bi­ra­na te­ma za ovu go­di­nu, pri­la­god­ba i in­te­gri­ra­nje ma­lih po­du­zet­ni­ka u je­dins­tve­no europ­sko tr­ži­šte, os­ta­la je, me­đu­tim, pot­pu­no u dru­gom pla­nu.

U uvje­ti­ma kri­ze kroz ko­ju pro­la­zi hr­vat­sko, ali i europ­sko gos­po­dar­stvo, po­du­zet­ni­ci su oče­ki­va­li za­pra­vo ču­ti što Vla­da i po­nov­no us­pos­tav­lje­no Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­niš­tva i obr­ta mo­gu i pla­ni­ra­ju još po­du­ze­ti ka­ko bi im do­dat­no olak­ša­li pre­živ­lja­va­nje i da­li vje­tra u le­đa. To vi­še što je i sa­vje­to­va­nje bi­lo pr­vo iz­rav­no obra­ća­nje no­vo­ga ti­ma u Ban­skim dvo­ri­ma ma­lim po­du­zet­ni­ci­ma. Tom se di­je­lu gos­po­dar­stva na sa­mom sku­pu da­la važ­nost, a pred njih su stav­lje­na i ve­li­ka oče­ki­va­nja u po­kre­ta­nju inves­ti­cij­sko­ga cik­lu­sa nuž­nog za iz­la­zak iz re­ce­si­je. Kak­va im se do­dat­na pot­po­ra u tom po­gle­du mo­že pru­ži­ti, ne­ma naz­na­ka. Ako su to ve­li­ke no­vos­ti ko­je se pro­vo­de u ra­du Hr­vat­ske agen­ci­je za ma­lo gos­po­dar­stvo, ko­ja ne­os­por­no do­bi­va no­vu ulo­gu i no­ve ak­tiv­nos­ti u po­du­pi­ra­nju po­du­zet­niš­tva, on­da je za­pra­vo pro­pu­šte­na pri­li­ka za pre­zen­ta­ci­ju svih tih us­lu­ga upra­vo oni­ma ko­ji­ma su i us­mje­re­ne. Sa­mo sa­vje­to­va­nje za­pra­vo je pri­go­da za iz­rav­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju svih uklju­če­nih u re­ali­za­ci­ju po­du­zet­nič­kih pro­je­ka­ta, pa po­ma­lo iz­ne­na­đu­je i da je do­ma­ćin, mi­nis­tar Gor­dan Ma­ras, pro­pus­tio pri­li­ku osob­no vi­še par­ti­ci­pi­ra­ti. Na­kon otva­ra­nja po­vu­kao se s pred­sjed­ni­kom Ivom Jo­si­po­vi­ćem na sas­ta­nak u Graz, a dru­gi dan sa­vje­to­va­nja bio je od­su­tan zbog stra­nač­kih obve­za. Za idu­će sa­vje­to­va­nje, ma ko­li­ko sta­ja­lo, po­uka s ovo­go­diš­njeg sku­pa jest da po­du­zet­ni­ci od Vla­de i ne tra­že da ima “ča­rob­ne šta­pi­će”, kao što su mi­nis­tri re­dom is­ti­ca­li. No, sva­ka­ko tra­že vi­še od ja­di­kov­ke ka­ko nit­ko ne že­li pre­uze­ti od­go­vor­nost, zbog če­ga sve još sto­ji. Upra­vo po­kre­ta­nje tih pro­mje­na po­du­zet­ni­ci od njih i oče­ku­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.