Za­tva­ra­nje ra­fi­ne­ri­je mar­cus Ho­ok, Ko­ja je ima­la 700 za­pos­le­ni­ka, zna­či da DOS­TAV­LJA­ČI NAF­T­NIH DE­RI­VA­TA MO­RA­JU NA­ĆI NO­VE IZ­VO­RE za 300.000 Ku­ćans­ta­va

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

re­la na dan), Indiji (660.000) i Sin­ga­pu­ru (605.000). Ame­rič­ka je tek na osmo­me mjes­tu (u Tek­sa­su – 560.000 ba­re­la na dan), sa­udij­sko­ara­bij­ska na de­ve­tom (550,000), ki­ne­ska na de­vet­na­es­to­me (403.000 ba­re­la na dan).

I naf­t­na ra­fi­ne­ri­ja na St. Cro­ixu na Dje­vi­čan­skim oto­ci­ma Ho­ven­sa u vlas­niš­tvu kom­pa­ni­je Hess i Pe­tro­le­osa Ve­ne­zu­ela pres­ta­la je pre­ra­đi­va­ti naf­tu u ve­lja­či ove go­di­ne. Ka­pa­ci­tet je te ra­fi­ne­ri­je 350.000 ba­re­la na dan (pri­je po­la mi­li­ju­na ba­re­la). Dvi­je tre­ći­ne pre­ra­đe­ne naf­te 2007. je za­vr­ša­va­lo u lu­ka­ma is­toč­ne oba­le SAD-a, a do 2011. ta se ko­li­či­na sma­nji­la de­se­tak pos­to. Gu­bi­ci ra­fi­ne­ri­je u tri su go­di­ne iz­no­si­li 1,3 mi­li­jar­de do­la­ra.

Sku­po iz Mek­sič­kog za­lje­va

Naf­t­na ra­fi­ne­ri­ja Mar­cus Ho­ok dnev­nog ka­pa­ci­te­ta 178.000 ba­re­la, u vlas­niš­tvu kom­pa­ni­je Su­no­co, ne ra­di od pro­sin­ca proš­le go­di­ne jer je u po­s­ljed­nje tri go­di­ne ra­da ima­la go­to­vo mi­li­jar­du do­la­ra gu­bit­ka. On je nas­tao zbog vi­so­ke ci­je­ne uve­ze­ne naf­te ko­ja je sti­za­la tan­ke­ri­ma uglav­nom iz Afri­ke i Sje­ver­ne Eu­ro­pe.

Ako je iz Ni­ge­ri­je sti­glo oko 35 mi­li­ju­na ba­re­la naf­te po ci­je­ni 114 do­la­ra po ba­re­lu, a ci­je­na tek­sa­ške naf­te bi­la je 95 do­la­ra po ba­re­lu, raz­li­ka od 19 do­la­ra po ba­re­lu pri­do­ni­je­la je pro­pas­ti naf­t­ne ra­fi­ne­ri­je Mar­cus Ho­ok u Phi­la­delp­hi­ji (Pen­sil­va­nia) jer je ri­ječ o raz­li­ci od 665 mi­li­ju­na do­la­ra. Raz­li­ka u ci­je­ni naf­te iz­me­đu tek­sa­ške i ni­ge­rij­ske nas­ta­je zbog to­ga jer je ni­ge­rij­ska čiš­ća (sa­dr­ži ma­nje sum­po­ra itd.). Iako se to či­ni ap­surd­nim, tek­sa­šku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.