“Po­lan­čec je re­kao da će no­vac vra­ti­ti pre­ko svo­jih ka­na­la”

Biv­ši pred. Upra­ve Po­drav­ke po­čeo ma­ra­ton­sko svje­do­če­nje za Spi­ce

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DANIJELA JOZIĆ/VLM

MVit­ko­vić je svje­do­čio da je Po­drav­kin no­vac za­vr­šio u Va­bi kao ga­ran­ci­ja Fi­mi za kre­dit kod Me­rill Lyn­c­ha

iros­lav Vit­ko­viđ, biv­ši pred­sjed­nik Upra­ve Po­drav­ke i kljuž­ni svje­dok u afe­ri Spi­ce za­po­žeo je svje­do­že­nje u uto­rak na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­gre­bu. U pro­ce­su u ko­jem su biv­ši me­nad­će­ri Po­drav­ke (Zdrav­ko Šes­tak, Jo­sip Pav­lo­viđ, Sa­ša Ro­mac i Dar­ko Ma­ri­nac) op­tu­će­ni da su uz po­mođ vanj­skih po­ma­ga­ža (Mi­lan Hor­vat, Zo­ran Mar­ko­viđ i Sr­čan Mla­di­niđ) po­ku­ša­li ku­pi­ti di­oni­ce Po­drav­ke kom­pa­ni­ji­nim nov­cem, pro­vop­tu­će­ni je biv­ši pot­pred­sjed­nik Vla­de Da­mir Po­lan­žec, ko­ji je, pre­ma Usko­ku, bio mo­zak ope­ra­ci­je.

Glav­ni je svje­dok bio bli­jed i dje­lo­vao is­crp­lje­no iako je ti­je­kom is­ka­za, okre­nut le­či­ma op­tu­će­ni­ci­ma, go­vo­rio vr­lo smi­re­no. Do­du­še, ju­žer ga je is­pi­ti­va­la sa­mo tu­ći­te­lji­ca Ta­ma­ra Lap­toš iz Usko­ka, pa se pra­va una­kr­s­na va­tra ože­ku­je kad ga pož­nu re­še­ta­ti od­vjet­ni­ci i sa­mi op­tu­će­ni­ci. Vit­ko­viđ je tre­nut­no di­rek­tor Po­drav­ke za Slo­ve­ni­ju. U vri­je­me afe­re Spi­ce bio je žlan Upra­ve, a u je­ku hap­še­nja osum­nji­že­ni­ka u je­sen 2009. za­sjeo je na nje­zi­no že­lo. Na po­žet­ku je re­kao da se u Po­drav­ci od 2003. raz­go­va­ra­lo o pro­jek­tu rad­ni­žkog di­oni­žar­stva (ESOP), no da je on na kra­ju za­vr­šio u la­di­ci te da je pri­ža od 2006. kre­nu­la u smje­ru me­nad­ćer­skog di­oni­žar­stva.

Ko­priv­ni­ca pre­ma­la za ESOP

„Šes­tak mi je re­kao da mu je Ma­ri­nac objas­nio ka­ko je Ko­priv­ni­ca mala sre­di­na te da ne zna bi li ESOP us­pio. Zbog to­ga su kod Po­lan­že­ca na raz­go­vor do­ve­li Mi­la­na Hor­va­ta iz Fi­me, a raz­go­va­ra­lo se o ne­kim dru- gim mo­de­li­ma pri­va­ti­za­ci­je“, re­kao je Vit­ko­viđ, do­da­ju­đi da mu je Šes­tak ta­da priz­nao ka­ko s ti­me ni­je za­do­vo­ljan te da je on sa­mo “teh­ni­žka podrška”. Na­kon to­ga je na jed­noj sjed­ni­ci Upra­ve Hor­va­tov tim pre­zen­ti­rao ka­ko funk­ci­oni­ra MBO (ma­na­ge­ment buy out). „Na na­red­nim sjed­nic­ma vi­še se ni­je spo­mi­njao ni ESOP ni MBO. Po Ko­priv­ni­ci su se, me­ču­tim, ši­ri­le pri­že tko bi mo­gao ku­pi­ti Po­drav­ku, spo­mi­njao se Nes­tle, Uni­le­ver, Ri­eber&Sohn i Agro­kor. Na sluć­be­nim sjed­nic­ma Upra­ve ni­je bi­lo go­vo­ra o to­me da net­ko spre­ma ne­pri­ja­telj­sko pre­uzi­ma­nje“, re­kao je Vit­ko­viđ.

Pa­ra­lel­ni sus­tav od­lu­či­va­nja

Na pi­ta­nje tu­ći­te­lji­ce o to­me ko­ja je ve­za iz­me­ču 250 mi­li­ju­na vri­jed­nih kor­po­ra­tiv­nih obvez­ni­ca Po­drav­ke i kom­pa­ni­ji­nog de­po­zi­ta u Va­bi (ko­ja je bi­la dio Fi­ma gru­pe), od­go­vo­rio je: „Podravka je no­vac od obvez­ni­ca de­po­ni­ra­la u Va­bi. Kas­ni­je sam us­ta­no­vio da je taj de­po­zit bi­la ga­ran­ci­ja Fi­mi za kre­dit ko­ji je kas­ni­je uze­la kod Me­rill Lyn­c­ha za kup­nju Po­drav­ki­nih di­oni­ca“. Is­tak­nuo je i da ni­je bio ni­ti na jed­nom sas­tan­ku na ko­jem je dio Upra­ve s Po­lan­že­com ra­dio na pro­jek­tu kup­nje di­oni­ca.

„Iz raz­go­vo­ra s ne­ki­ma od ko­le­ga za­klju­žio sam da pos­to­ji pa­ra­lel­ni sus­tav unu­tar Upra­ve“, re­kao je. Ka­će da je na­kon ni­za in­for­ma­ci­ja o to­me gdje je sve ti­je­kom ope­ra­ci­je cu­rio no­vac (65 pa 136 mi­li­ju­na ku­na tvrt­ki SMS, te 44 mi­li­ju­na ku­na Fi­mi), ko­naž­nu po­t­vr­du do­bio na sas­tan­ku u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva u ruj­nu 2009., na ko­jem je su bi­li Šes­tak, Po­lan­žec, Ro­mac, Ma­ri­nac te biv­ši pred­sjed­nik HSS-a Jo­sip Fri­šžiđ. „U jed­nom su se tre­nut­ku po­sva­ča­li Šes­tak i Po­lan­žec. Šes­tak je htio da­ti os­tav­ku zbog pri­ti­ska, na što mu je Po­lan­žec re­kao: ‘Ne­đeš ti me­ni da­va­ti os­tav­ku! Ako ovo iz­a­če van i ja đu ima­ti pro­ble­ma’“, pre­nio je Vit­ko­viđ. Do­dao je i ka­ko im je Po­lan­žec ta­da re­kao da đe no­vac vra­ti­ti ‘pre­ko svo­jih ka­na­la’.

Pixsell

Mi­ros­lav Vit­ko­vić, biv­ši pre­djed­nik Upra­ve Po­drav­ke, sa­da di­rek­tor za Slo­ve­ni­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.