In­gra ne mo­že pla­ti­ti ka­ma­tu

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Inves­ti­to­ri­ma ko­ji ima­ju obvez­ni­ce In­gre u uto­rak ni­je is­pla­će­na ka­ma­ta. Gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja je pre­ko Za­gre­bač­ke bur­ze obja­vi­la da “zbog blo­ka­de ra­ču­na, In­gra iz teh­nič­kih raz­lo­ga ni­je u mo­guć­nos­ti is­pla­ti­ti iz­nos ka­ma­te po obvez­ni­ci”. Sa­mim ti­me, pri­vre­me­no se od­ga­đa upla­ta, sto­ji u pri­op­će­nju. Ri­ječ je o 4,9 mi­li­ju­na ku­na ko­ji sa­da ne­će bi­ti is­pla­će­ni, a ko­li­ko du­go, ni­smo us­pje­li doz­na­ti. Iz In­gre su nam sa­mo po­ru­či­li da “ra­de na blo­ka­di”.

In­gra je 2006. go­di­ne iz­da­la obvez­ni­ce vri­jed­ne 162,4 mi­li­ju­na ku­na uz ka­mat­nu sto­pu od 6,125 pos­to. Ka­ma­ta se ula­ga­či­ma, pre­ma pros­pek­tu, is­pla­ću­je po­lu­go­diš­nje. Pre­ma po­da­ci­ma De­po­zi­to­ri­ja 35,7 pos­to obvez­ni­ca dr­ži Ra­if­fe­isen ban­ka, dok če­ti­ri mi­ro­vin­ska fon­da za­jed­no ima­ju 29,1 pos­to. Ne­mo­guć­nost is­pla­te ka­ma­te po­s­lje­di­ca je blo­ka­de ra­ču­na za ko­ju je od­go­vor­na ma­ke­don­ska Agen­ci­ja dr­žav­nih ces­ta ko­ja je proš­lo­ga mje­se­ca ra­ski­nu­la ugo­vor s In­grom i na­pla­ti­la jam­s­tvo. Pod­sje­ti­mo, ri­ječ je o pos­lu grad­nje ma­gis­tral­ne ces­te Štip – Stru­mi­ca sklop­lje­nom kra­jem 2009. i vri­jed­nom 50,9 mi­li­ju­na ku­na. In­gra je na­kon ra­ski­da ugo­vo­ra po­ru­či­la ka­ko su odra­di­li i us­pješ­no na­pla­ti­la 85% ugo­vo­re­nih ra­do­va. No tvr­de da je zbog pro­ble­ma u ra­du lo­kal­nih po­di­zvo­đa­ča, doš­lo do zas­to­ja te je one­mo­gu­će­na je dalj­nja grad­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.