U Da­le­ko­vo­du de­man­ti­ra­ju hit­nu smje­nu Lu­ke Mi­li­či­ća

Mi­li­či­ću man­dat is­tje­če 2013.

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Po pla­nu Mi­li­či­ću man­dat is­tje­če 2013.

Stra­te­ško part­ner­stvo Da­le­ko­vo­da i in­dij­ske me­ga­kor­po­ra­ci­je Ta­ta Gru­pa u do­me­ni je na­ga­đa­nja, re­kao je iz­vor iz Upra­ve Da­le­ko­vo­da. De­man­ti­rao je i in­for­ma­ci­ju da Lu­ki Mi­li­či­ću, pred­sjed­ni­ku Upra­ve Da­le­ko­vo­da, pri­je­ti iz­ne­nad­ni opo­ziv ko­ji na­vod­no pri­pre­ma Za­gre­bač­ka ban­ka, ina­če ma­tič­na ban­ka Da­le­ko­vo­da. O Mi­li­či­će­vom od­la­sku spe­ku­li­ra se jer mu is­ti­če man­dat po­čet­kom 2013., na­vr­šio je 65 go­di­na i is­pu­nja­va uvje­te za mi­ro­vi­nu, tvr­di naš iz­vor te objaš­nja­va da se oče­ku­je da će Nad­zor­ni od­bor otvo­ri­ti raz­go- vor o man­da­tu Mi­li­či­ća, te da mu no­vi ne­će po­nu­di­ti. Glav­na te­ma u slje­de­ćih po­la go­di­ne uz re­kons­truk­ci­ju upra­ve, ka­ko tvr­di, bit će pri­kup­lja­nje sred­sta­va po­treb­nih za sta­bi­li­zi­ca­ju pos­lo­va­nja. Ri­ječ je o iznosu od 150 do 300 mil. ku­na. U Da­le­ko­vo­du doz­na­je­mo da kane do kra­ja go­di­ne pro­ves­ti do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju i iz­da­ti obvez­ni­ce. “S Ta­ta Gru­pom us­pješ­no su­ra­đu­je­mo u za­jed­nič­kom nas­tu­pu na tr­ži­štu Afri­ke; in­dij­ski part­ner ima po­ten­ci­jal i tre­ba na­še re­fe­ren­ce, a na­ma je po­treb­na fi­nan­cij­ska po­moć”, komen­tar je čla­na Upra­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.