Ove go­di­ne os­ta­ju re­gres i ju­bi­lar­ne na­gra­de

Ušte­de u 2012. kroz uki­da­nje bo­žić­ni­ce i sma­nje­nje nak­na­de za mi­nu­li rad

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Rad­ni­ci­ma u jav­nim služ­ba­ma u ovoj će se go­di­ni ipak is­pla­ti­ti re­gre­si, ju­bi­lar­ne na­gra­de i nak­na­de za dar za dje­cu, sto­ji u Vla­di­nu pri­jed­lo­gu iz­mje­na Te­melj­nog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra ( TKU) za jav­ne služ­be ko­ji je u pe­tak pos­lan sin­di­ka­ti­ma jav­nih služ­bi. O uki­da­nju tih rad­nih pra­va ras­prav­ljat će se do­go­di­ne, naj­a­vio je mi­nis­tar ra­da Mi­ran­do Mr­sić na Hr­vat­skom ra­di­ju, a ove go­di­ne ušte­de na tro­ško­vi­ma za za­pos­le­ne po­ku­šat će os­tva­ri­ti uki­da­njem bo­žić­ni­ce te sma­nje­njem nak­na­de za mi­nu­li rad sa sa­daš­njih 0,5 po- sto na 0,3 pos­to po go­di­ni sta­ža. Su­de­ći pre­ma pr­vim re­ak­ci­ja­ma sin­di­ka­ta, te­ško da će pre­go­vo­ri sta­ti na tom pri­jed­lo­gu. Pred­sjed­ni­ca Sa­mos­tal­no­ga sin­di­ka­ta zdrav­s­tva i so­ci­jal­ne skr­bi Hr­vat­ske Spo­men­ka Av­ber­šek iz­ja­vi­la je Hi­ni da je sma­nje­nje nak­na­de za rad­ni staž ne­pri­hvat­lji­vo jer bi to zna­či­lo iz­rav­no re­za­nje pla­ća. “Jed­na su stvar re­gre­si, bo­žić­ni­ce i slič­ni jed­no­krat­ni do­da­ci o ko­ji­ma se mo­že pre­go­va­ra­ti, s ob­zi­rom na te­ško sta­nje u zem­lji, a sa­svim dru­ga do­da­tak za mi­nu­li rad, ko­ji je dio pla­će”, ka­že Av­ber­šek.

PXL

S. Av­ber­šek, Sa­mos­tal­ni sin­di­kat zdrav­s­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.