Za­da­ća dr­ža­ve tip­ski ugo­vor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Je li pro­blem što ne­ma­mo ve­li­ko is­kus­tvo s ESCO mo­de­lom, kao ni za­kon­sku re­gu­la­ti­vu? U ra­zvo­ju tog mo­de­la po­treb­na je po­moć dr­ža­ve u iz­ra­di tip­skog ugo­vo­ra za tak­ve vr­ste pos­lo­va, kao i te­me­lji­ta ana­li­za za­ko­no­dav­s­tva, da se ut­vr­di pos­to­je li ogra­ni­če­nja za pro­ved­bu. Mo­gu­će je da pos­to­je pro­ble­mi ko­ji će se mo­ra­ti ot­klo­ni­ti iz­mje­nom odre­đe­nih za­ko­na, no to ni­je za­pre­ka. Te­ško je pre­poz­na­ti sve pro­ble­me una­pri­jed. Vi­djet će­mo na pr­vim na­tje­ča­ji­ma što će se do­go­di­ti i ko­ji će se pro­ble­mi po­ja­vi­ti u de­fi­ni­ra­nju ugo­vor­nih od­no­sa te u pro­ved­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.