Če­t­vr­to miš­lje­nje, je­di­no po­zi­tiv­no, otva­ra vra­ta za HE Om­bla

EBRD još la­ni odo­brio kre­dit od 130 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Iako struč­nja­ci ima­ju di­ja­me­tral­no su­prot­na sta­ja­li­šta o utje­ca­ju na oko­liš pod­zem­ne HE Om­bla, te pre­te­žu oni ko­ji taj HEP-ov pro­jekt sma­tra­ju eko­lo­ški ne­pri­hvat­lji­vim, pi­ta­nje je kak­va će bi­ti od­lu­ka Vla­de. Na­kon os­tav­ke na funk­ci­ju ministrice za­šti­te oko­li­ša Mi­re­la Holy je po­t­vr­di­la da je Vla­di dos­ta­vi­la če­ti­ri re­vi­zor­ska miš­lje­nja o stu­di­ji utje­ca­ja na oko­liš ko­ju je 1999. iz­ra­dio Elek­tro­pro­jekt. Od če­ti­ri miš­lje­nja, tri je ne­ga­tiv­no oci­je­ni­lo pro­jekt, no je­dan je dao po­zi­tiv- nu ocje­nu, rek­la je. Če­t­vr­to miš­lje­nje je na­vod­no iz­ne­na­đe­nje, te ne­ki tvr­de da otva­ra op­ci­ju Vla­di da po­dr­ži pro­jekt kao vlas­nik HEP-a. Na­ime, re­sor za­šti­te oko­li­ša je pr­vot­no na­ru­čio re­vi­zi­ju od sa­mo tri ne­za­vis­na struč­nja­ka, a če­t­vr­ti se po­ja­vio nak­nad­no, na­vod­no sa­mo ka­ko Vla­da ne bi ima­la za­ve­za­ne ru­ke s tri ne­ga­tiv­na miš­lje­nja. HEP ima lo­ka­cij­sku do­zvo­lu za grad­nju HE Om­bla, te je EBRD la­ni odo­brio sin­di­ci­ra­ni kre­dit od 130 mil. eura za taj pro­jekt.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.