cmc još pre­go­va­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Usko­ro no­vi vlas­nik i hlad­nog po­go­na? CMC je 31. svib­nja i po­s­ljed­nji­ma od 913 za­pos­le­nih na neo­dre­đe­no vri­je­me u si­sač­koj že­lje­za­ri is­pla­tio ot­pre­mi­ne, te svi s bur­ze s ve­li­kim iš­če­ki­va­njem gle­da­ju na naj­a­ve po­nov­nog po­kre­ta­nja pro­izvod­nje i če­ka­ju po­ziv no­vog vlas­ni­ka za po­vra­tak u po­go­ne. U ti­je­ku su i, ka­ko se saz­na­je, raz­go­vo­ri CMC-a s no­vim kup­ci­ma za pre­os­ta­li dio že­lje­za­re ko­ji ni­su ku­pi­li Ta­li­ja­ni, a ri­ječ je o hlad­nom po­go­nu u ko­je­mu je bi­lo za­pos­le­no iz­me­đu 80 i 90 rad­ni­ka. Pros­tor že­lje­za­re na­pus­ti­li su i za­šti­ta­ri, a je­di­no su ra­di odr­ža­va­nja sus­ta­va ra­di dru­gih pro­izvo­đa­ča ko­ji dje­lu­ju u nje­zi­nu kru­gu, još uvi­jek u rad­nom od­no­su za­dr­ža­ni ener­ge­ti­ča­ri, ali sa­mo na odre­đe­no vri­je­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.