Agen­ci­je se kr­pa­ju, pre­pro­da­va­či ca­ru­ju

Na sva­ku utak­mi­cu je­dan zra­ko­plov do­bra pri­li­ka, ne eufo­ri­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - NI­KO­LI­NA BU­LJAN/VLM

DOv­la­šte­ne agen­ci­je pro­da­le su ve­ći­nu ka­ra­ta, no pu­to­va­nja su se sve­la na jed­nod­nev­ne pa­ke­te

oma­će put­nič­ke agen­ci­je po­t­vr­di­le su da Hr­va­ti ove go­di­ne is­ka­zu­ju ma­nje in­te­re­sa za Europ­sko no­go­met­no pr­vens­tvo ne­go pri­jaš­njih go­di­na. Raz­log ni­je to što na­ci­ja lu­da za no­go­me­tom vi­še ni­je za­in­te­re­si­ra­na pra­ti­ti utak­mi­ce uži­vo s tri­bi­na u Polj­skoj i Ukra­ji­ni. Pra­vi je uz­rok či­nje­ni­ca da su do­ma­ći­ni pr­vens­tva su­lu­do digli ci­je­ne smje­šta­ja, a eko­nom­ska je kri­za kod za­in­te­re­si­ra­nih do­dat­no pot­po­mo­gla od­lu­ku o odus­ta­ja­nju od pu­to­va­nja.

“Za­in­te­re­si­ra­nost jest ma­nja ne­go pri­jaš­njih go­di­na. Na sva­ku utak­mi­cu le­ti sa­mo po je­dan zra­ko­plov, a mjes­ta još ima sa­mo za utak­mi­cu Hr­vat­ske i Ita­li­je 14. lip­nja, no sa­mo ne­ko­li­ko, mo­že ih se po­bro­ja­ti na pr­ste jed­ne ru­ke”, ka­že Do­mi­nik Mar­ja­no­vić, vo­di­telj odje­la pu­to­va­nja za stra­ne gos­te u Hr­vat­skoj i re­gi­ji Ban To­ur­sa. Ci­je­na pa­ke­ta za jed­nod­nev­no pu­to­va­nje na tu utak­mi­cu iz­no­si 6500 ku­na, ali Ban To­urs, ko­ji je uz agen­ci­ju Gul­li­ver tra­vel je­di­ni ov­la­šte­ni na­ci­onal­ni part­ner UE­FA-e, smi­je unu­tar svo­jih pa­ke­ta pro­da­va­ti i kar­te za utak­mi­ce, dok dru­ge agen­ci­je nu­de sa­mo smje­štaj i pri­je­voz. I iz Gul­li­ve­ra su nam po­t­vr­di­li ka­ko je ve­ći­na ka­ra­ta ras­pro­da­na, a os­ta­lo ih je još sa­mo za utak­mi­cu sa Špa­njol­skom. Pro­da­ja TV ure­đa­ja sko­či­la 30 pos­to Tr­go­vač­ki cen­tri i os­ta­li pro­da­va­či sni­zi­li su ci­je­ne TV ure­đa­ja ne­ko­li­ko tje­da­na pri­je po­čet­ka Eura 2012. “Po­ras­la je pro­da­ja od 20 do 30 pos­to, ali ve­ći­nom zbog ve­li­kih sni­že­nja, a ne zbog Eura 2012. Sam­sung nu­di 25 pos­to po­pus­ta na svo­je TV ure­đa­je, a Phi­lips 30 pos­to”, ka­žu nam iz za­gre­bač­kog pro­daj­nog cen­tra Elip­so. Slič­na je si­tu­aci­ja i u os­ta­lim cen­tri­ma po­put Em­me­ze­te, Me­troa, HG Spo­ta... ma­nje je in­te­re­sa, ka­žu u Kom­pa­su

Ivan Puk­šar, pred­sjed­nik Upra­ve Kom­pa­sa Za­greb, ka­že ka­ko je kod njih ove go­di­ne oko 30 pos­to ma­nje za­in­te­re­si­ra­nih u od­no­su na proš­lo Europ­sko pr­vens­tvo. Odus­ta­li su, ka­že, od vi­šed­nev­nih pu­to­va­nja u Polj­sku i Ukra­ji­nu jer su ci­je­ne smje­šta­ja pre­vi­so­ke, a u po­di­za­nju ci­je­na po­seb­no su se is­tak­nu­li Ukra­jin­ci. Do­dao je ka­ko su ta­ko za utak­mi­cu Hr­vat­ske i Špa­njol­ske osi­gu­ra­li jed­nod­nev­no pu­to­va­nje avi­onom, a za os­ta­le utak­mi­ce u sku­pi­ni put­ni­ci Kom­pa­sa dje­lit će avi­on s put­ni­ci­ma iz agen­ci­ja Atlas i Es­pe­ran­za.

Hr­vat­skoj je za sva­ku utak­mi­cu u sku­pi­ni osi­gu­ra­no 6000 ulaz­ni­ca na ma­njim sta­di­oni­ma te 16 pos­to na ve­ćim, što je iz­me­đu osam i de­vet ti­su­ća, a na naj­ve­ćem sta­di­onu u Ki­je­vu čak 11.200 ulaz­ni­ca. Do­brim dje­lom ulaz­ni­ce se od­no­se na HNS, biv­še igra­če, žu­pa­nij­ske sa­ve­ze... Una­toč to­me što je os­ta­lo ma­lo ka­ra­ta u ov­la­šte­nim agen­ci­ja­ma, či­ni se da ih ne ne­dos­ta­je kod pre­pro­da­va­ča. Ta­ko se na stra­ni­ci Nju­ška­lo.hr mo­gu na­ći kar­te za utak­mi­ce na­še re­pre­zen­ta­ci­je po ci­je­na­ma u ras­po­nu od 500 do 700 ku­na.

PXL

Kar­te za utak­mi­ce hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je na Nju­ška­lu po 500, 600 i 700 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.