Iva­na ba­rać

Lju­di i ka­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Vla­da Skup­šti­ni Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke pred­la­že opo­ziv čla­no­va Nad­zor­nog od­bo­ra i za čla­no­ve pred­la­že Iva­nu Ba­rać, Na­du Ka­ra­man Ak­sen­ti­je­vić, Ma­ri­na Pa­la­du, Sa­nju Mar­tin­ko i Ni­ku Ra­iča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.