Ve­li­ko­go­ri­ča­ni stra­hu­ju od ‘no­vog Obrov­ca’ u su­sjed­stvu

Os­tav­ka ministrice Holy za­bri­nu­la gra­đan­sku ini­ci­ja­ti­vu Ak­ci­ja za Tu­ro­po­lje al­ter­na­ti­va

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

OPo­vje­rens­tvo da­nas tre­ba do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku o stu­di­ji utje­ca­ja ter­mo­elek­tra­ne na oko­liš

stav­ka ministrice za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Mi­re­le Holy već je idu­ći dan, u pe­tak, nag­na­la gra­đan­sku ini­ci­ja­ti­vu Ak­ci­ja za Tu­ro­po­lje da sa­zo­ve kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re ka­ko bi po­no­vi­la pro­tiv­lje­nje grad­nji ter­mo­elek­tra­ne na drv­nu bi­oma­su. U Ak­ci­ji se bo­je da bi za­ka­za­no po­vje­rens­tvo mi­nis­tar­stva, ko­je se tre­ba sas­ta­ti u po­ne­dje­ljak, 11. lip­nja, na­kon os­tav­ke ministrice mo­glo pre­su­di­ti u ko­rist ula­ga­ča. Po­vje­rens­tvo tre­ba do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku o stu­di­ji utje­ca­ja na oko­liš, od­nos­no da­ti ze­le­no ili cr­ve­no svje­tlo ovoj inves­ti­ci­ji.

Bi­oelek­tra­nu-to­pla­nu BETE, vri­jed­nu 85 mi­li­ju­na eura, elek­trič­ne sna­ge 22 MW i to­plin­skog učin­ka 35 MW, tvrt­ka HEP - Ob­nov­lji­vi izvo­ri ener­gi­je na­mje­ra­va gra­di­ti u bli­zi­ni Ve­li­ke Go­ri­ce na te­me­lju pre­go­vo­ra ko­ji su s op­ći­nom Ve­li- HEP ima i dru­ga rje­še­nja “Po­što­vat će­mo od­lu­ku lo­kal­ne sa­mo­upra­ve te u su­rad­nji s lo­kal­nim vlas­ti­ma raz­mo­tri­ti mo­guć­nos­ti rje­ša­va­nja pi­ta­nja to­plin­ske ener­gi­je u Ve­li­koj Go­ri­ci”, po­ru­ču­je Zlat­ko Ko­ra­če­vić, pred­sjed­nik Upra­ve HEP-a. Jed­no od mo­gu­ćih rje­še­nja je, do­da­je, spa­ja­nje Ve­li­ke Go­ri­ce s vre­lo­vo­dom iz Za­gre­ba, uz uvjet da se na nje­ga pri­klju­či no­vi za­gre­bač­ki aero­drom. No ne zna­mo ho­će li to bi­ti pri­hvat­lji­vo ula­ga­ču. ka Go­ri­ca po­če­li još 2000. go­di­ne. HEP pla­ni­ra gra­di­ti još jed­no ko­ge­ne­ra­cij­sko pos­tro­je­nje u Osi­je­ku, ali za nje­ga tek tre­ba na­ru­či­ti stu­di­ju iz­vod­lji­vos­ti.

Sta­nov­ni­ci mjes­ta oko Ve­li­ke Go­ri­ce ne že­le pos­tro­je­nje jer će im, tvr­de, “me­ga­lo­man­ska” ko­ge­ne­ra­cij­ska elek­tra­na one­mo­gu­ći­ti ra­zvoj tu­riz­ma na je­ze­ru Či­če. Iako je i Grad­sko vi­je­će Ve­li­ke Go­ri­ce ovog ožuj­ka bi­lo jed­no­glas­no pro­tiv grad­nje, Ak­ci­ja za Tu­ro­po­lje i da­lje ne­ma mi­ra. Da­pa­če, ni­su za­do­volj­ni ka­ko se ci­je­li slu­čaj pre­zen­ti­rao na pri- jaš­njim po­vje­rens­tvi­ma. Za­to će čla­no­vi Ak­ci­je za Tu­ro­po­lje ta­ko­đer pri­sus­tvo­va­ti sas­tan­ku po­vje­rens­tva u po­ne­dje­ljak ka­ko bi uvi­dje­li ho­će li se uva­ži­ti “pri­mjed­be o za­kon­skoj ne­mo­guć­nos­ti grad­nje ter­mo­elek­tra­ne na pre­dvi­đe­nom po­dru­čju”.

Ni­ko­la Šimac, pred­sjed­nik Vi­je­ća mjes­nih od­bo­ra No­vo Či­če, bio je s ne­ko­li­ci­nom čla­no­va Ak­ci­je za Tu­ro­po­lje na sas­tan­ku sa sa­da već biv­šom mi­nis­tri­com, tri da­na pri­je nje­zi­ne os­tav­ke. Ka­že da je Holy pri­hva­ti­la nji­ho­vu ar­gu­men­ta­ci­ju i “iz­ra­zi­la jas­nu za­bri­nu­tost oko oprav­da­nos­ti iz­grad­nje. Mis­li da bi taj i slič­ni pro­jek­ti bi­li po­put pro­pa­le tvor­ni­ce gli­ni­ce iz Obrov­ca”.

EPA

Mo­gu­ća grad­nja bi­oelek­tra­ne za­bri­nu­la Tu­ro­polj­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.