Pa­taf­ta: Na­mjer­no nas ko­če

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ako

se u Va­ra­ždi­nu do­go­di sce­na­rij iz Na­pu­lja, bit će to is­klju­či­vo zbog vi­še­mje­seč­nog po­li­ti­zi­ra­nja i re­van­šiz­ma grad­ske vlas­ti na če­lu s gra­do­na­čel­ni­kom Go­ra­nom Ha­bu­šem. Na­mjer­no se us­pr­kos ugo­vo­ri­ma s tvrt­kom T7 Vis op­s­tru­ira po­če­tak obra­de ot­pa­da u tvor­ni­ci za me­ha­nič­ko-bi­olo­šku obra­du (Eko­ti­me MBO R+), iz­gra­đe­noj upra­vo zbog pro­ble­ma va­ra­ždin­skog ot­pa­da”, po­ru­čio je Da­vor Pa­taf­ta, vlas­nik T7 Vi­sa. Do­dao je da se va­ra­ždin­ski gra­do­na­čel­nik Go­ran Ha­buš, u ve­zi s pro­ble­ma­ti­kom ot­pa­da, po­na­ša po na­pu­ci­ma Ra­di­mi­ra Ča­či­ća, od­nos­no da je, na­kon što je Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša na­re­di­lo za­us­tav­lja­nje ba­lir­ke pri­je ne­go je Grad na­šao rješenje za ot­pad, “tr­čao po­li­tič­kom ta­ti u Za­greb”. Pa­taf­ta je re­kao i da mu je Ča­čić 2008. dok je bio va­ra­ždin­ski žu­pan, pri­je­tio da će mu uni­šti­ti po­sao ako od­bi­je pos­luš­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.