BLOG NE­TO­KRA­CI­JA ŠI­RI

Vi­jes­ti SE NA RE­GI­JU

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ne­to­kra­ci­ja, je­dan od naj­us­pješ­ni­jih do­ma­ćih blo­go­va, po­sve­ćen teh­no­lo­gi­ji i pos­lo­va­nju, ši­ri se na re­gi­ju, doz­na­je Pos­lov­ni dnev­nik. Služ­be­nog komentara ne­ma. U po­ne­dje­ljak će se u Za­gre­bu odr­ža­ti služ­be­no pred­stav­lja­nje no­ve Ne­to­kra­ci­je uz pri­sus­tvo mi­nis­tra Gor­da­na Ma­ra­sa, pred­stav­ni­ka Go­oglea, Fa­ce­bo­oka i PayPa­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.