ZA PRE­UZI­MA­NJE STARBE­VA

ZE­LE­NO SVJE­TLO

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Ame­rič­ki pro­izvo­đač pi­va Molson Coors Brewing Com­pany proš­lo­ga je tjed­na do­bio ze­le­no svje­tlo Eu­rop­ske ko­mi­si­je za 2,65 mi­li­jar­di eura vri­jed­no pre­uzi­ma­nje StarBe­va, vlas­ni­ka Za­gre­bač­ke pi­vo­va­re. Star­Bev će na­kon za­klju­če­nja pre­uzi­ma­nja za­dr­ža­ti sje­di­šte u Pra­gu i pos­lo­va­ti kao odvo­je­na divizija Molson Co­or­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.