Spa­ja­nja & pre­uzi­ma­nja

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Do­gus pre­uzi­ma dvi­je ma­ri­ne Ma­ri­ne Dal­ma­ci­ja i Bo­rik služ­be­no pre­la­ze u 100-pos­tot­no vlas­niš­tvo tur­ske kom­pa­ni­je Do­gus gru­pa. Ove dvi­je za­dar­ske ma­ri­ne ta­ko su se naš­le pod okri­ljem D-Ma­rin gru­pe ma­ri­na me­đu ko­ji­ma se na­la­zi i ši­ben­ska Man­do­li­na. Sta­tus: Do­go­vo­re­no Pe­cik i Slim že­li vlas­ni­ka Vip­ne­ta Hr­vat­ski inves­ti­tor Ron­ny Pe­cik, po­je­di­nač­no dru­gi naj­ve­ći di­oni­čar Te­le­ko­ma Aus­tri­je, i Mek­si­ka­nac Car­los Slim, naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu i vlas­nik jed­nog od če­ti­ri naj­ve­ća te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska ope­ra­te­ra Ame­ri­ca Mo­vi­la, pre­uzi­ma­ju kon­trol­ni pa­ket di­oni­ca Te­le­ko­ma Aus­tri­je, vlas­ni­ka Vip­ne­ta u Hr­vat­skoj. Sta­tus: Na­ga­đa­nja De­niz­bank pre­la­zi Sber­ban­ku Ru­ski Sber­bank kra­ju pri­vo­di pre­go­vo­re o ak­vi­zi­ci­ji tur­skog De­niz­ban­ka. Upu­će­ni izvo­ri tvr­de da bi naj­ve­ća ru­ska ban­ka s Dexi­om, tre­nut­nom vlas­ni­com De­niz­ban­ka, tre­ba­la pot­pi­sa­ti pre­li­mi­nar­ni ugo­vor o kup­nji. Sta­tus: Na­ga­đa­nja Ar­ce­lorMit­tal ja­ča po­zi­ci­je u Ki­ni Naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač če­li­ka Ar­ce­lorMit­tal po­ru­čio je ka­ko na­mje­ra­va po­ve­ća­ti udjel u za­jed­nič­kom pos­lo­va­nju s ki­ne­skom kom­pa­ni­jom Va­lin Ste­el sa 33 na 49 pos­to. Sta­tus: Do­go­vo­re­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.