Er­ste tra­ži 40 mi­li­ju­na eura od EBRD-A

Na po­mo­lu tre­ći ugo­vor o fi­nan­ci­ra­nju s eu­rop­skom ra­zvoj­nom ban­kom

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Er­ste ban­ka po­ku­ša­va do­go­vo­ri­ti 40 mi­li­ju­na eura vri­je­dan kre­dit s Eu­rop­skom ban­kom za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD). Ho­će li i ka­da ugo­vor bi­ti pot­pi­san još se ne zna jer, ka­ko nam po­ru­ču­ju iz obje ins­ti­tu­ci­je, pre­go­vo­ri još tra­ju.

“Ovom kre­dit­nom li­ni­jom fi­nan­ci­rat će se investicije, obrt­na sred­stva i dru­gi fi­nan­cij­ski pro­izvo­di, a nje­zin je cilj omo­gu­ći­ti bo­lji pris­tup fi­nan­ci­ra­nju za na­še kli­jen­te”, objaš­nja­va­ju nam u Er­steu.

Iz EBRD-a nam po­ru­ču­ju ka­ko se ovaj pri­jed­log fi­nan­ci­ra­nja te­me­lji na us­pješ­noj su­rad­nji dvi­ju ins­ti­tu­ci­ja. “Su- iz­no­sio je pr­vi kre­dit EBRD-a Er­steu 2002. go­di­ne rad­nja Er­stea i EBRD-a u Hr­vat­skoj da­ti­ra od 2002. go­di­ne ka­da smo osi­gu­ra­li kre­dit­nu li­ni­ju od 20 mi­li­ju­na eura za male i sred­nje po­du­zet­ni­ke”, ka­žu u EBRD-u. Pet go­di­na kas­ni­je, EBRD je osi­gu­rao 10 mi­li­ju­na eura S-Le­asin­gu u vlas­niš­tvu Er­stea.

Ina­če, Er­ste ban­ka su­ra­đi­va­la je s još jed­nom eu­rop­skom ban­kom. Kra­jem 2011. pot­pi­sa­la je ugo­vor sa Eu­rop­skom inves­ti­cij­skom ban­kom (EIB) vri­je­dan ukup­no 100 mil. eura. “Pr­vi ugo­vor (50 mil. eura) je tre­nut­no u ko­ri­šte­nju, a dru­gi će se ak­ti­vi­ra­ti na­kon što pr­vi bu­de u pot­pu­nos­ti is­ko­ri­šten”, ka­žu u Er­steu.

PIXSELL

Kre­di­tom će se, iz­me­đu os­ta­lo­ga, fi­nan­ci­ra­ti i investicije, ka­žu u Er­steu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.