Špa­njol­skoj 100 mi­li­jar­di eura za spas ba­na­ka

Če­t­vr­ta eko­no­mi­ja Eu­rop­ske uni­je ko­nač­no priz­na­la da mo­ra za­tra­ži­ti po­moć euro­zo­ne

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na­kon mje­se­ci ne­gi­ra­nja da im je po­moć po­treb­na, Špa­njol­ska je vla­da odus­ta­la od sa­mos­tal­ne bit­ke za spas svog ban­kar­skog sek­to­ra i za­tra­ži­la po­moć iz­va­na. Prek­si­noć je za­to sa­zva­na hit­na vi­deo kon­fe­ren­ci­ja 17 mi­nis­ta­ra fi­nan­ci­ja euro­zo­ne ko­ji su se slo­ži­li da se Špa­njol­skoj odo­bri pa­ket po­mo­ći do 100 mi­li­jar­di eura.

Špa­njol­ski mi­nis­tar gos­po­dar­sta­va Lu­is de Gu­in­dos u Ma­dri­du je na­kon te­le­fon­skih kon­zul­ta­ci­ja ze­ma­lja euro­zo­ne obja­vio ka­ko će če­t­vr­ta eko­no­mi­ja euro­zo­ne i for­mal­no pod­ni­je­ti zah­tjev za eu­rop­skom fi­nan­cij­skom po­mo­ći, ali tek na­kon što do­bi­je ana­li­zu neo­vis­nih re­vi­zor­skih ku­ća o to­me ko­li­ki je iz­nos Špa­njol­skoj po­tre­ban za do­ka­pi­ta­li­za­ci­ju nje­zi­nih ba­na­ka. Taj bi iz­vje­štaj tre­bao bi­ti spre­man u na­red­nih ne­ko­li­ko da­na, a De Gu­in­dos je im­pli­ci­rao da će on bi­ti ma­nji od po­nu­đe­nih 100 mi­li­jar­di eura, što je mak­si­ma­lan mi­ni­ma­lan je iz­nos po­tre­ban za sa­na­ci­ju fi­nan­cij­skog sek­to­ra iz­nos po­mo­ći. Pro­cje­nju­je se da je Špa­njol­skoj po­treb­no iz­me­đu 40 i 100 mi­li­jar­di eura za spas ba­na­ka, a ka­ko su ka­za­li mi­nis­tri euro­zo­ne “iz­nos kre­di­ta mo­ra po­kri­ti pro­ci­je­nje­ne ka­pi­tal­ne zah­tje­ve uz si­gur­nos­nu re­zer­vu”. Špa­njol­ska se ta­ko pri­dru­ži­la Grč­koj, Ir­skoj i Por­tu­ga­lu ko­ji su već ra­ni­je za­tra­ži­li vanj­sku po­moć ka­ko bi pre­ži­vje­li duž­nič­ku kri­zu, a europ­ski se čel­ni­ci na­da­ju ka­ko će to spa­si­ti je­dins­tve­nu europ­sku va­lu­tu.

PXL

Fi­nan­cij­ska injek­ci­ja za spa­ša­va­nje za­jed­nič­ke va­lu­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.