Eu­ro­zo­na tre­ba ban­kar­sku uni­ju: op­će Europ­sku she­mu jam­s­tva de­po­zi­ta KA­KO bi se od­ljev KA­PI­TA­LA za­tro u Ko­ri­je­nu

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

sti­tu­ci­je nad­lež­ne u ci­je­loj euro zo­ni. Pre­za­du­že­ne dr­ža­ve tre­ba­ju po­moć gle­de tro­ško­va fi­nan­ci­ra­nja. Pos­to­je raz­ni na­či­ni da se ta po­moć osi­gu­ra, ali svi oni zah­ti­je­va­ju ak­tiv­nu po­dr­šku Nje­mač­ke. A upra­vo to je naj­ve­ća pre­pre­ka. Nje­mač­ke vlas­ti groz­ni­ča­vo ra­de na iz­ra­di ni­za pri­jed­lo­ga za sum­mit Eu­rop­ske uni­je kra­jem lip­nja, no pre­ma svim po­ka­za­te­lji­ma da­je se nas­lu­ti­ti da će po­nu­di­ti tek go­li mi­ni­mum oko ko­je­ga se sve stra­ne mo­gu slo­ži­ti, što po­dra­zu­mi­je­va, po­nov­no, sa­mo pri­vre­me­nu po­moć.

No tre­nut­no se na­la­zi­mo na pre­kret­ni­ci. Grč­ka kri­za uje­sen će do­seg­nu­ti vr­hu­nac, čak i ako na­kon iz­bo­ra na vlast do­đe vla­da ko­ja je sprem­na is­po­što­va­ti pos­to­je­ći grč­ki spo­ra­zum s vje­rov­ni­ci­ma. Do­tad će i nje­mač­ko gos­po­dar­stvo po­če­ti sla­bje­ti, pa će kan­ce­lar­ki An­ge­li Mer­kel bi­ti još te­že ne­go da­nas uvje­ri­ti nje­mač­ku jav­nost na pri­hva­ća­nje do­dat­nih europ­skih obve­za.

Ako ne do­đe do nez­go­de po­put ban­kro­ta us­ta­no­ve Leh­man Brot­hers, Nje­mač­ka će vje­ro­jat­no uči­ni­ti do­volj­no da odr­ži euro­zo­nu na oku­pu, no Eu­rop­ska uni­ja pre­tvo­rit će se u ne­što pot­pu­no raz­li­či­to od otvo­re­nog druš­tva ko­je

Tra­ge­di­ja po­li­ti­ke

To će ne­mi­nov­no po­tak­nu­ti sum­nje o ulo­zi Nje­mač­ke u Eu­ro­pi – no bi­lo kak­va us­po­red­ba s nje­mač­kom proš­loš­ću je ne­prik­lad­na. Tre­nut­na si­tu­aci­ja ni­je re­zul­tat osmiš­lje­nog i na­mjer­nog pla­na, već manj­ka pla­na. To je tra­ge­di­ja po­li­tič­kih po­gre­ša­ka. Nje­mač­ka je funk­ci­onal­na de­mo­kra­ci­ja u ko­joj zna­čaj­na ve­ći­na gra­đa­na po­du­pi­re otvo­re­no druš­tvo. Kad nje­mač­ki na­rod pos­ta­ne svjes­tan po­s­lje­di­ca, na­da­mo se ne pre­kas­no, po­že­ljet će is­pra­vi­ti ma­ne u sa­mom po­čet­nom pla­nu o eu­ru.

Jas­no je što je po­treb­no: eu­rop­ska fi­skal­na ins­ti­tu­ci­ja ko­ja je spo­sob­na i volj­na sma­nji­ti duž­nič­ko op­te­re­će­nje pe­ri­fe­ri­je te ban­kar­ska uni­ja. Olak­ša­nje si­tu­aci­je s ot­pla­tom du­go­va mo­že po­pri­mi­ti raz­no­raz­ne obli­ke, ne mo­ra­ju to nužno bi­ti euro­obvez­ni­ce, i bi­lo bi uvje­to­va­no pri­dr­ža­va­njem fi­skal­nog pak­ta od stra­ne duž­ni­ka.

Pov­la­če­nje di­je­la ili ukup­nog iz­no­sa sred­sta­va us­mje­re­nih na po­moć u slu­ča­ju ne­ga­tiv­nih re­zul­ta­ta bi­lo bi u tom slu­ča­ju ja­ka za­šti­ta od moralnog ha­zar­da.

Na Nje­mač­koj je da ko­nač­no pre­uz­me od­go­vor­nos­ti vod­stva ko­je joj je na­met­nu­la vlas­ti­ta us­pješ­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.