KAO odraz raz­li­či­tos­ti u Po­gle­du gos­po­dar­ske us­pješ­nos­ti, Eu­ro­pa se 2008. po­di­je­li­la na vje­rov­ni­ke i duž­ni­ke

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Eu­ro­pe pos­ta­le jed­na­ke. Nje­mač­ka, ko­ja se ta­da bo­ri­la s bre­me­nom uje­di­nje­nja, pro­ve­la je struk­tur­ne re­for­me i pos­ta­la kon­ku­rent­ni­ja. Os­ta­le dr­ža­ve uži­va­le su u pro­cva­tu gra­đe­vin­ske in­dus­tri­je i tr­ži­šta ne­kret­ni­na­ma na kri­li­ma jef­ti­nih kre­di­ta, zbog če­ga su do­nek­le iz­gu­bi­le na kon­ku­rent­nos­ti.

A on­da je 2008. doš­lo do kra­ha. Vla­de su mo­ra­le spa­ša­va­ti ban­ke. Ne­ke od njih naš­le su se u po­lo­ža­ju zem­lje u ra­zvo­ju s pre­ve­li­kim du­gom i va­lu­tom ko­ju ne mo­gu kon­tro­li­ra­ti. Kao odraz raz­li­či­tos­ti u po­gle­du gos­po­dar­ske us­pješ­nos­ti, Eu­ro­pa se po­di­je­li­la na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.