Ma­đar­ski BDP pao pr­vi put od 2009.

In­dus­tri­ja gur­nu­la gos­po­dar­stvo pre­ma do­lje

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ma­đar­sko gos­po­dar­stvo pa­lo je pr­vi put od po­s­ljed­njeg tro­mje­se­čja 2009. go­di­ne. U pr­va tri mje­se­ca 2012. bru­to do­ma­ći pro­izvod za­bi­lje­žio je mi­nus od 0,7 pos­to dok je u pret­hod­nom kvar­ta­lu ras­tao 1,4 pos­to, obja­vio je ta­moš­nji sta­tis­tič­ki ured. U svo­jim po­s­ljed­njim pro­cje­na­ma vla­da Vik­to­ra Or­ba­na pre­dvi­đa­la je da će ove go­di­ne gos­po­dar­stvo ras­ti 0,1 pos­to, no Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je pe­si­mis­tič­ni­ja, naj­av­lju­je mi­nus od 0,3 pos­to.

Ka­da je u pi­ta­nju kvar­tal­ni uči­nak gos­po­dar­stva, sta­tis­tič­ki ured na­po­mi­nje ka­ko je čak po­lo­vi­ca sek­to­ra stag­ni­ra­la, a ko­nač­nom mi­nu­su naj­vi­še je pri­do­ni­je­la in­dus­tri­ja ko­ja je neo­če­ki­va­lo pala za 3,1 pos­to. Po­gu­ban je za Ma­đar­sku bio i pad po­traž­nje za nje­zi­nim iz­voz­nim pro­izvo­di­ma ko­ji je us­li­je­dio zbog za­oš­tra­va­nja eu­rop­ske kri­ze.

Or­ba­no­va vla­da još se na­da aran­žma­nu s Me­đu­na­rod­nim mo­ne­tar­nim fon­dom od ko­jeg že­li do­bi­ti kre­dit te­žak oko 15 mi­li­jar­di eura. No sam pre­mi­jer ovih je da­na po­ru­čio da zem­lja mo­že pre­ži­vje­ti i bez tog nov­ca.

PIXSELL

Ma­đa­ri se još na­da­ju aran­žma­nu s MMF-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.