Mi­la­no­vić u slo­bod­no vri­je­me gri­je­ši

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Raz­li­či­tim pris­tu­pom pre­ma slu­ča­ju Holy i svom ‘iz­le­tu’ pre­mi­jer sam se­be dis­kre­di­ti­ra. Na­šte­tio je i Te­des­c­hi­ju, či­ji će se biz­nis gle­da­ti kroz priz­mu ‘vi­so­ko­ga’ pri­ja­telj­stva

Pri­hva­ća­nje os­tav­ke ministrice oko­li­ša Mi­re­le Holy ra­di ubla­ža­va­nja po­li­tič­ke šte­te i ka­ko bi se ši­roj jav­nos­ti po­ka­za­lo da se u nje­go­voj Vla­di po­štu­ju stro­gi stan­dar­di sam je pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić upr­skao bo­rav­kom u vi­li jed­no­ga od naj­ve­ćih hr­vat­skih po­du­zet­ni­ka Emi­la Te­des­c­hi­ja na Hva­ru. Još vi­še ne­po­vje­re­nja uni­je­lo je nje­go­vo ner­voz­no obraz­la­ga­nje pred no­vi­na­ri­ma ka­ko je Te­des­c­hi nje­gov pri­ja­telj već tri de­set­lje­ća te ka­ko jav­nost ne tre­ba zna­ti ka­ko pro­vo­di svo­je slo­bod­no vri­je­me.

Za Mi­la­no­vi­ća nje­go­vo “slo­bod­no vri­je­me” i gri­jeh ministrice Holy ni­su us­po­re­di­vi. No, ne ta­ko dav­no, toč­ni­je pri­je de­se­tak da­na, slao je di­ja­me­tral­no su­prot­ne po­ru­ke. “Naš je za­da­tak da zem­lju vo­di­mo ured­no, da pos­ta­vi­mo stro­ga pra­vi­la, da se dis­tan­ci­ra­mo od svo­je ne­po­sred­ne - čuj­te me do­bro - obi­te­lji i naj­u­že za­jed­ni­ce ka­da do­no­si­mo pos­lov­ne i po­li­tič­ke od­lu­ke”, sa ža­rom je go­vo­rio Mi­la­no­vić na iz­bor­noj stra­nač­koj ko­nven­ci­ji SDP-a. Raz­li­či­tim pris­tu­pom pre­ma pre­pis­ci ministrice i nje­zi­nu stra­nač­kom lo­bi­ra­nju u ka­drov­skim od­no­si­ma i pre­ma svom “iz­le­tu” Mi­la­no­vić za­pra­vo sam se­be dis­kre­di­ti­ra.

Jer, ma ko­li­ko se bra­nio da je nje­gov pri­ja­telj pot­pu­ni stra­nač­ki aut­saj­der, da ni­je ni do­na­tor SDP-a, da ne pos­lu­je s dr­ža­vom, da ga je, što­vi­še, i Po­rez­na upra­va proš­lo­ga mje­se­ca po­zva­la na raz­go­vor zbog uoče­na ne­raz­mje­ra u pri­jav­lje­nim pri­ho­di­ma i imo­vi­ni ste­če­noj pro­tek­le tri go­di­ne, Mi­la­no­vić ne že­li priz­na­ti da je i sam po­gri­je­šio. Kao pre­mi­jer on vi­še ne­ma pra­vo na pri­vat­nost u od­no­si­ma s po­du­zet­ni­ci­ma - pri­ja­te­lji­ma, kao što, uos­ta­lom, to ni­su ima­li ni nje­go­vi pret­hod­ni­ci. Kad-tad to im se obi­lo o gla­vu. Ivi­ca Ra­čan svo­ju je nes­lav­nu epi­zo­du imao zbog lje­to­va­nja na luk­suz­no oprem­lje­noj jah­ti ta­daš­nje­ga pos­lov­nja­ka Da­mi­ra Vr­hov­ni­ka, a o pri­ja­te­lje­va­nji­ma Ive Sa­na­de­ra još ima­mo pri­li­ke ču­ti na sud­skim pro­ce­si­ma ko­ji se vo­de pro­tiv nje­ga.

Sam Mi­la­no­vić se­be ne­će kaz­ni­ti na jednak na­čin kao stra­nač­ku ko­le­gi­cu Holy, no po­sve si­gur­no mo­že oče­ki­va­ti da će se Vla­di­no sr­lja­nje iz po­gre­ške u pogrešku, a i nje­gov osob­ni do­pri­nos to­mu, i te ka­ko vi­dje­ti u pot­po­ri Vla­di u pr­vim slje­de­ćim an­ke­ta­ma. A ujed­no će naj­vi­še šte­te za­pra­vo na­ni­je­ti svom pri­ja­te­lju Emi­lu Te­des­c­hi­ju, či­je se pos­lo­va­nje u jav­nos­ti i me­đu ko­le­ga­ma vi­še ne­će sa­gle­da­va­ti iz­van priz­me nje­go­va bli­skog od­no­sa s pr­vim čo­vje­kom u Vla­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.