Pr­vi hr­vat­ski ka­uboj­ski grad na­do­mak Za­dra

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

U Vr­si­ma kod Za­dra otvo­ren je pr­vi ‘ves­tern grad’ u Hr­vat­skoj, Buf­fa­lo Bill City. Na otvo­re­nju je ulaz bio bes­pla­tan pa je je­dins­tve­ni grad, od­nos­no je­dis­tve­na tu­ris­tič­ka po­nu­da, pri­vu­kao mnoš­tvo po­sje­ti­te­lja ko­ji su ima­li pri­li­ku do­ži­vje­ti pra­vi ka­uboj­ski ugo­đaj, oku­ša­ti se u ja­ha­nju i po­igra­ti s do­ma­ćim ži­vo­ti­nja­ma. Re­pli­ka je to pra­vog gra­da s Div­ljeg za­pa­da kak­vog poz­na­je­mo iz sta­rih fil­mo­va s ka­ubo­ji­ma i in­di­jan­ci­ma: Buf­fa­lo Bill City ima sve što sva­ki pra­vi wes­tern grad ima, od ho­te­la i za­tvo­ra do saloona i ko­njuš­ni­ce. Grad je os­no­va­la Vr­šan­ka Iva­ni­ca Buk­va ko­ja se na­kon na­kon 18 go­di­na u Ita­li­ji i Ame­ri­ci vra­ti­la u rod­ni grad. U ka­uboj­skom gra­du do sa­da je za­pos­le­no de­set oso­ba, a pla­ni­ra­ju se i no­va za­poš­lja­va­nja. Vr­šan­ski ka­uboj­ski grad za po­sje­ti­te­lje će bi­ti otvo­ren sva­kod­nev­no, a pre­ma bro­ju lju­di na otva­ra­nju mo­že­mo re­ći da je Hr­vat­ska do­bi­la no­vu tu­ris­tič­ku atrak­ci­ju.

PXL

U ka­uboj­skom gra­du već je

za­pos­le­no de­se­tak lju­di

Je­dins­tve­na tu­ris­tič­ka po­nu­da pri­vuk­la je broj­ne po­sje­ti­te­lje, a Buf­fa­lo Bill City sa­dr­ži sve što 'pra­vi' ka­uboj­ski grad ima

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.