Nje­mač­ka svjet­ski pr­vak u re­cik­la­ži ot­pa­da

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Nje­mač­ka je svjet­ski pr­vak u odva­ja­nju ot­pa­da, no sa­vez­na vla­da na­mje­ra­va podignuti re­cik­la­žu na još vi­šu ra­zi­nu. Kak­va se bla­ga kri­ju u ot­pa­du po­ka­zu­je pri­mjer mo­bi­te­la: u nje­mač­kim do­ma­ćins­tvi­ma ima oko 100 mi­li­ju­na mo­bil­nih te­le­fo­na, a jed­na to­na mo­bi­tel­skih ot­pa­da­ka u vo­di­či­ma sa­dr­ži 60 pu­ta vi­še zlata ne­go to­na zlat­ne ru­de. Sve to bla­go do sa­da je za­vr­ša­va­lo u u kuć­nom sme­ću. Tim se po­ten- ci­ja­lom se ba­vi “Za­kon o gos­po­dar­skom kruž­nom to­ku” ko­ji je upra­vo stu­pio na sn­gau. Re­cik­li­ra­nje je u Nje­mač­koj već uno­san po­sao, a do­bar pri­mjer je kom­pa­ni­ja Al­ba ko­ja ima go­diš­nji pro­met od 3,2 mi­li­jar­de eura, de­vet ti­su­ća za­pos­le­nih u 200 po­druž­ni­ca, a ak­tiv­na je i u dva­na­est europ­skih ze­ma­lja, te Azi­ji i SAD-u. Ukup­no se u pro­me­tu in­dus­tri­je re­cik­la­že ot­pa­da u Nje­mač­koj obr­će 50 mi­li­jar­di eura go­diš­nje.

EPA

EU kri­ti­zi­ra stro­ža ru­ska pra­vi­la za okup­lja­nje gra­đa­na

PD

Jed­na to­na mo­bi­te­la ima vi­še zlata ne­go to­na zlat­ne ru­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.