Ban­ke po­ka­za­le da ne vje­ru­ju ni po­du­zet­ni­ci­ma ni dr­ža­vi

Što ka­že pos­lov­ni sek­tor na ocje­nu da ban­ke ne ula­žu do­volj­no u jef­ti­ni­je kre­di­te? Jed­ni oprav­da­va­ju či­nje­ni­cu da se u ovak­vim vre­me­ni­ma ban­ke bo­je ri­ski­ra­ti, dru­gi se vi­še prik­la­nja­ju gu­ver­ne­ru

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ M A RIJA CR NJAK

Ban­ke bi tre­ba­le ima­ti vi­še po­vje­re­nja u dr­ža­vu i na­mje­re no­ve Vla­de da po­kre­ne investicije, jer će to zna­či­ti opo­ra­vak svih u lan­cu ko­ji je po­go­đen kri­zom, uklju­ču­ju­ći i kli­jen­te ba­na­ka, upo­zo­ra­va split­ski po­du­zet­nik Ja­ko An­da­bak, suv­las­nik kon­cer­na Sun­ce i ho­tel­sko­ga lan­ca Blu­esun, ko­men­ti­ra­ju­ći nes­prem­nost ba­na­ka da u su­rad­nji s HBORom osi­gu­ra­ju po­nu­du po­volj­ni­jih kre­di­ta za gos­po­dar­stvo u iznosu ko­ji je pri­je do­go­va­ran - na 8 mi­li­jar­di ku­na. Taj će pro­gram na kra­ju bi­ti 1,2 mi­li­jar­de ku­na ma­nji, zbog če­ga je Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka, od­nos­no gu­ver­ner Želj­ko Ro­ha­tin­ski otvo­re­no ne­go­do­vao.

HNB je pr­vot­no pred­la­gao i ve­ći iz­nos kre­di­ta kroz no­vi pro­gram, a po­dr­žao ga je i os­lo­ba­đa­njem oko 6,4 mi­li­jar­de ku­na lik­vid­nos­ti ban­ka­ma, no one su HBOR-u za taj pro­gram pla­si­ra­le tek po­lo­vi­cu ot­pu­šte­nih sred­sta­va, što je oči­to ra­zo­ča­ra­lo gu­ver­ne­ra i po­nu­ka­lo ga na vje­ro­jat­no po­s­ljed­nji okr­šaj s ban­ka­ma.

Dio onih ko­ji ras­po­lo­že­nje ba­na­ka osje­ća­ju na svo­joj ko­ži ka­že da je pre­ra­no za ko­men­ta­re jer je ci­je­la stvar u ti­je­ku. Os­ta­li su dvo­ja­ka su sta­va: jed­ni oprav­da­va­ju či­nje­ni­cu da se u ovak­vim vre­me­ni­ma ban­ke bo­je ri­ski­ra­ti, dru­gi se vi­še prik­la­nja­ju gu­ver­ne­ru. An­da­bak, ka­že, ra­zu­mi­je obje stra­ne.

“Jas­no je da se ban­ke ne že­le iz­la­ga­ti pre­ve­li­ku ri­zi­ku, to vi­še što im ne­dos­ta­ju pra­vi pro­jek­ti ko­je bi po­du­pr­le. Pro­je­ka­ta ili ne­ma ili su ne­do­vr­še­ni, a iz vlas­ti­to­ga is­kus­tva znam da je ve­lik uz­rok u ad­mi­nis­tra­ci­ji”, ka­že Ja­ko An­da­bak mis­le­ći na vlas­ti­ti pro­jekt zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma Stu­ba­ki.

Član Upra­ve Fran­c­ka Jo­sip Bu­di­mir ni­je iz­ne­na­đen is­ho­dom kre­dit­nog an­ga­žma­na HBOR-a i ban­ka­ra, ko­ji su i la­ni za pro­ved­be kre­dit­nog mo­de­la A tvr­di­li da je ma­nje od 20 pos­to po­du­zet­ni­ka kre­dit­no spo­sob­no te ne­ma­ju ko­me da­ti no­vac. “Već su ta­da jas­no po­ru­či­li da kre­di­te ne­će do­bi-

dio Po duZet­nik A ko ji­rasPo lo že­nje BANAK A o sje­ća­ju na svo jo j ko žik Aže da je pre­ran o za kom en ta­re

ti tvrt­ke u pro­ble­mi­ma, pa su vje­ro­jat­no pro­ci­je­ni­li da ni ovaj put lis­ta kli­je­na­ta bez ri­zi­ka ko­ji­ma mo­gu pla­si­ra­ti sred­stva ne­će bi­ti ja­ko du­ga”, za­klju­ču­je Bu­di­mir.

I Ivan Mi­lo­lo­ža, v. d. pred­sjed­ni­ka Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca, dr­ži da su ban­ka­ri ura­ču­na­li oči­tu ne­moć gos­po­dar­stva. “Kad se zna ko­li­ko su broj­ne lo­še bi­lan­ce po­du­zet­ni­ka, ni­je se ni mo­glo oče­ki­va­ti vi­še mi­li­jar­di”, ka­že Mi­lo­lo­ža. Iako svjes­tan sta­nja na po­du­zet­nič­koj sce­ni, ape­li­ra na ban­ka­re. “Mo­ra­li ˝bi s ma­lo ve­ćom osjet­lji­voš­ću uva­ži­ti ak­tu­al­ni tre­nu­tak i po­ka­za­ti do­bru vo­lju da se iz­na­đe rješenje za po­volj­ni­je i ve­će kre­di­ti­ra­nje. Nas­ta­vi li se ga­še­nje po­du­zet­ni­ka, ko­me će pla­si­ra­ti ras­po­lo­ži­vi no­vac”, pi­ta se Mi­lo­lo­ža.

Je­dan pak po­du­zet­nik ko­ji že­li os­ta­ti ne­ime­no­van is­ti­če: “Dr­ža­va i bez pos­lov­nih ba­na­ka ima do­volj­no sred­sta­va ko­ji­ma mo­že po­tak­nu­ti ra­zvoj gos­po­dar­stva, sa­mo ko­nač­no mo­ra po­ka­za­ti pri­prav­nost da odre­di tran­s­pa­rent­ne kri­te­ri­je po ko­ji­ma će pre­poz­na­ti kva­li­tet­ne pro­gra­me i fi­nan­cij­ski ih po­dr­ža­ti.” Vo­dio je tvrt­ku ko­ja je, ka­že, Sla­vo­ni­ju mo­gla po­vu- ći u bla­gos­ta­nje, no ni­su na­iš­li na pot­po­ru dr­ža­ve ka­da im je za­tre­ba­la i pro­jekt je za­ko­čen. “Hr­vat­sko gos­po­dar­stvo ima do­brih pro­je­ka­ta, ali ne­ma hi­po­te­kar­ni po­ten­ci­jal, a ban­ka­ri gle­da­ju is­klju­či­vo svo­je uske in­te­re­se, oslobođene re­zer­ve ra­di­je pla­si­ra­ju u tre­zo­re svo­jih ma­ti­ca ne­go da ih ula­žu u lo­kal­no gos­po­dar­stvo”, ocje­nju­je. Le­đa su mu, is­ti­če, “već gr­ba­va od tap­ša­nja za do­bre ide­je, no s ri­go­roz­nim uvje­ti­ma i sku­pim kre­di­ti­ma da­nas je ne­mo­gu­će pla­ni­ra­ti pro­jek­te i inves­ti­ra­ti u ra­zvoj”.

Vlas­nik Or­bi­ca Bran­ko Ro­glić, po­du­zet­nik sta­rog ko­va ko­ji ne vo­li za­du­ži­va­nje, sma­tra da ban­ke ima­ju pra­vo ču­va­ti vlas­ti­tu gla­vu. “Ko­li­ko su god hr­vat­ske tvrt­ke u pro­ble­mi­ma, u pro­ble­mi­ma su i ban­ke, svi oni spa­ša­va­ju vlas­ti­tu gla­vu. Kad vi­di­mo ko­li­ko ban­ke ima­ju ne­na­pla­će­nih po­tra­ži­va­nja, po­sve je jas­no da mo­ra­ju pa­zi­ti ko­me da­ju no­vac. Ta­ko ban­ke ne šti­te sa­mo se­be ne­go i dr­ža­vu, jer pra­vi pro­blem do­bi­li bi­smo kad bi nam pro­pa­le ban­ke”, ka­že Ro­glić i pod­sje­ća na po­te­ze svih onih risk-me­na­dže­ra ko­ji su di­je­li­li kre­di­te na šte­tu svih.

IV AN M IL O L O ŽA, HU P 'Nas­ta­vi li se ga­še­nje po­du­zet­ni­ka,ko­me će uop­će da­va­ti no­vac?'

BR ANKO R O G L Ić, O rbi­co 'Ban­ke ima­ju pra­vo ču­va­ti gla­vu i pa­zi­ti ko­me da­ju no­vac'

JA­KO AN­DA­BAK, Sun­ce 'Ban­ke se ne že­le iz­la­ga­ti ri­zi­ku,no mo­ra­le bi vi­še vje­ro­va­ti V la­di'

JO SIP BU DIM IR , Fran­ck 'Nas­ta­vak je to la­ni is­ka­za­ne po­li­ti­ke - ne­ma­mo ko­me da­ti no­vac'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.