Dat će­mo raz­rješ­ni­cu Al­dot­tu, ho­će li i Mol Maye­ru i Kre­ši­ću?

Vla­da sli­je­di prak­su Račanove vla­de i os­tav­lja do­bit u Ini za investicije

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ marija.br­nic@pos­lov­ni.hr

DO od­no­si­ma s Mo­lom pre­mi­jer ne že­li go­vo­ri­ti, već tvr­di da že­li s Ma­đa­ri­ma iz­rav­no raz­go­va­ra­ti o bit­nim te­ma­ma umjes­to pre­ko me­di­ja

obit Ine za proš­lu go­di­nu, od ko­je bi se u dr­žav­nu bla­gaj­nu shod­no suv­las­nič­kom udje­lu mo­glo sli­ti oko mi­li­jar­du ku­na, Vla­da ne že­li pov­la­či­ti, ne­go će po­dr­ža­ti pri­jed­log za Skup­šti­nu da se do­bit za­dr­ži. Je­di­ni uvjet pri­tom, na ko­jem je svo­je­ga ov­la­šte­nog pred­stav­ni­ka Mla­de­na Pej­no­vi­ća, rav­na­te­lja Ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom, Vla­da za­du­ži­la da in­zis­ti­ra jest da se taj no­vac mo­ra is­ko­ris­ti­ti za investicije i ra­zvoj te naf­t­ne kom­pa­ni­je.

Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Radimir Ča­čić ni­je pro­pus­tio pod­sje­ti­ti da je la­ni Vla­da po­vuk­la dvi­je mi­li­jar­de ku­na te da će ova Vla­da nas­ta­vi­ti prak­su iz man­da­ta Ivi­ce Ra­ča­na ka­da su se ta­ko­đer odri­ca­li do­bi­ti iz dru­šta­va. Vla­da ko­ja po­rez­nom po­li­ti­kom po­ti­če re­inves­ti­ra­nje do­bi­ti i sa­ma mo­ra sli­je­di­ti tu po­li­ti­ku, slo­žio se i pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić, ko­ji po­ru­ču­je i da Vla­da ne­će odus­ta­ti od ime­no­va­nja dva mi­nis­tra u NO Ine, na što Bruxel­les ne gle­da bla­go­nak­lo­no, no u to­me Vla­da ne vi­di su­kob in­te­re­sa. O od­no­si­ma s Mo­lom Mi­la­no­vić ne že­li javno go­vo­ri­ti, tek se po­zi­va na že­lju da iz­rav­no ko­mu­ni­ci­ra­ju o bit­nim te­ma­ma umjes­to pre­ko me­di­ja. U Vla­di­nim kru­go­vi­ma ču­je se da pot­po­rom raz­rješ­ni­ci Upra­vi i NO-u Ine i za­dr­ža­va­njem do­bi­ti Vla­da otvo­re­no po­ka­zu­je do­bru vo­lju za su­rad­nju s Mo­lom, no još ni­su si­gur­ni ka­ko di­še dru­ga stra­na. Pri­mje­ri­ce, ni­je im poz­na­to ho­će li i Mol da­ti na Skup­šti­ni raz­rješ­ni­cu za čla­no­ve Ini­ne upra­ve iz hr­vat­ske “kvo­te” (Da­vo- ru Maye­ru i Iva­nu Kre­ši­ću), ko­ji su svje­do­či­li u sud­skom pro­ce­su pro­tiv Ive Sa­na­de­ra.

Jav­ni ovr­ši­te­lji ne­će po­če­ti s ra­dom od 1. sr­p­nja ka­ko je pre­dvi­đao pos­to­je­ći, la­ni usvo­jen za­kon. Vla­da je za­uze­la stav da oni ni­su po­treb­ni te da se ovr­š­ni pos­tup­ci mo­gu obav­lja­ti kroz pos­to­je­ći pra­vo­sud­ni sus­tav.

To bi se tre­ba­lo re­gu­li­ra­ti no­vim ovr­š­nim za­ko­nom, no on još ni­je pro­šao pro­ces odo­bra­va­nja u Bruxel­le­su, pa je sto­ga Vla­da pri­vre­me­no od­go­di­la pri­mje­nu Za­ko­na o jav­nim ovr­ši­te­lji­ma do 15. lis­to­pa­da, do ka­da bi tre­bao bi­ti usvo­jen no­vi pri­jed­log. Sam pre­mi­jer Mi­la­no­vić na­zvao je mo­del s jav­nim ovr­ši­te­lji­ma ne­po­treb­nom pa­ra­dr­ža­vom i “out­so­ur­ca­njem”. No pred Vla­dom su pro­tiv­lje­nje hi­tro is­ka­za­li iz Hr­vat­ske udru­ge jav­nih ovr­ši­te­lja, či­ji pot­pred­sjed­nik Ve­dran Vid­mar, upo­zo­ra­va ka­ko je je­di­na pa­ra­dr­ža­va ono što za­go­va­ra mi­nis­tar pra­vo­su­đa Or­sat Mi­lje­nić, za ko­jeg tvr­di da je u su­ko­bu in­te­re­sa.

“On u ovom slu­ča­ju šti­ti svoj pri­vat­ni in­te­res i za­la­že se za uki­da­nje jav­no­ovr­ši­telj­ske služ­be jer se nji­ho­vim ra­dom sma­nju­je i do 80 pos­to pri­ho­da mi­nis­tro­va od­vjet­nič­kog ure­da”, is­ti­če Vid­mar.

PXL

Mi­nis­tar pra­vo­su­đa Or­sat Mi­lje­nić do­bio je ju­čer od­go­du pri­mje­ne Za­ko­na o jav­nim ovr­ši­te­lji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.