Me­na­dže­ri da­li Vla­di još 100 da­na

Lj. Pu­ljić ka­že da Vla­da mis­li na pu­nje­nje pro­ra­ču­na, ne i na rast BDP-A, a V. Fer­de­lji pod­sje­tio Ča­či­ća da od­la­zi na je­sen ako ne­će bi­ti za­okre­ta

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

NMe­na­dže­ri da­li iz­ra­zi­to ne­ga­tiv­ne ocje­ne do­sa­daš­njem ra­du Vla­de Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća

aci­ja je za­okup­lje­na no­go­me­tom, u druš­tvu vla­da sve­op­ća de­pre­si­ja, a hr­vat­ska Vla­da je u šest mje­se­ci do­ni­je­la eko­nom­ske mje­re ko­je po­zi­tiv­no dje­lu­ju sa­mo na pu­nje­nje pro­ra­ču­na. To je re­kao Vla­di­mir Fer­de­lji, pred­sjed­nik Hr­vat­skog udru­že­nja me­na­dže­ra i po­du­zet­ni­ka (CROMA), na 2. kon­gre­su hr­vat­skih me­na­dže­ra, na ko­jem se za­jed­no s Hr­vat­skom udru­gom pos­lo­do­va­ca (HUP) i Hr­vat­skom obrt­nič­kom ko­mo­rom (HOK) ras­prav­lja­lo o pro­vo­đe­nju nji­ho­va mas­ter pla­na hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva, do­ne­se­nog proš­le go­di­ne.

Ma­li broj su­di­oni­ka kon­gre­sa Fer­de­lji je oprav­dao no­go­me­tom, dok je pot­pred­sjed­ni­ca Agro­ko­ra Ljer­ka Pu­ljić to na­zva­la de­fe­tiz­mom jer “doš­li smo svi u ras­po­lo­že­nju da ne mo­že­mo ni­šta uči­ni­ti”.

“Če­ka­mo za­vr­še­tak tre­ćeg tro­mje­se­čja”, nas­ta­vio je Fer­de­lji, “za kad je pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Radimir Ča­čić naj­a­vio za­okret i re­kao da će od­stu­pi­ti ako se ne­će vi­dje­ti po­če­ci iz­la­ska iz kri­ze. Ako se tren­do­vi ne pre­okre­nu, tra­žit će­mo oz­bilj­nu od­go­vor­nost pr­vih lju­di u Vla­di”, po­ru­ču­je pr­vi čo­vjek Cro­me. Ivan Mi­lo­lo­ža, pred­sjed­nik Vi­je­ća čla­ni­ca HUP-a, ka­zao je ka­ko je sva­ka vla­da part­ner HUP-u, ali vri­je­me je da se poč­ne stva­ra­ti stra­te­gi­ja. I pos­lo­dav­ci su za uvo­đe­nje re­da, za pla­ća­nje svih obve­za i do­pri­no­sa. Ljer­ka Pu­ljić do­da­je: “Ne­ću hva­li­ti Vla­du jer je os­tva­ri­la pr­vi cilj, pu­nje­nje pro­ra­ču­na, jer sad mo- ra osi­gu­ra­ti rast BDP-a ko­jeg ne­ma bez ulaganja. U ovo kriz­no vri­je­me Vla­da mo­ra bi­ti br­ža i da­ti po­ti­caj­ne i ohrab­lju­ju­će mje­re za ula­ga­nje u pri­vat­nom, a ne sa­mo u dr­žav­nom sek­to­ru. U re­ce­si­ji pa­da po­traž­nja i te­ško se od­lu­ču­je za no­va ulaganja na do­mi­cil­nom tr­ži­štu, a bez to­ga ne­će­mo mo­ći fi­nan­ci­ra­ti in­ter­na­ci­ona­li­za­ci­ju pos­lo­va­nja.”

Pre­ma an­ke­ti, pro­ve­de­noj u svo­jim re­do­vi­ma, me­na­dže­ri i po­du­zet­ni­ci su Vla­di­no pro­vo­đe­nje mo­ne­tar­ne i fi­skal­ne po­li­ti­ke u pr­vih šest mje­se­ci oci­je­ni­li ocje­nom mi­nus 1,8. Vla­da je po­ve­ća­la PDV, sma­nji­la zdrav­s­tve­ni do­pri­nos i priz­na­te ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve te vo­di­la umje­re­nu po­li­ti­ku te­ča­ja eura, što je re­zul­ti­ra­lo ne­što ve­ćim op­te­re­će­njem, sma­nje­njem ku­pov­ne mo­ći sta­nov­niš­tva i po­zi­tiv­nim pu­nje­njem pro­ra­ču­na.

Uprav­lja­nje jav­nim i dr­žav­nim po­du­ze­ći­ma do­bi­la je ocje­nu mi­nus 3,2 jer su se, me­đu os­ta­lim, do­dje­lji­va­le funk­ci­je stra­nač­kim ko­le­ga­ma bez ob­zi­ra na kom­pe­tent­nost. Re­in­dus­tri­ja­li­za­ci­ja za Vla­du još ni­je re­al­no rješenje i do­sad se sa­mo bi­lje­že ver­bal­ne po­dr­ške pro­izvod­nji i iz­vo­zu, što je oci­je­nje­no s mi­nus 3,5. Rje­ša­va­nje ne­lik­vid­nos­ti do­bi­lo je, una­toč naj­av­lje­nim mje­ra­ma u pra­vom smje­ru, ocje­nu mi­nus 1,1, dok je po­zi­tiv­nim (plus 1,1) oci­je­nje­no tek sma­nje­nje pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta.

Te­ri­to­ri­jal­ni pre­us­troj ra­di efikasnije i jef­ti­ni­je upra­ve ni­je u pro­gra­mu ko­ali­ci­je, što od­ga­đa ras­te­re­će­nje pri­vre­de i gub­lje­nje pri­li­ke za po­šte­ne lo­kal­ne iz­bo­re, po­ru­ka je kon­gre­sa.

Vla­di­mir Fer­de­lji ni­je šte­dio

Vla­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.