D omo­sfe­ra – no­vi web cen­tar ne­kret­ni­na

Za­gre­bač­ka ban­ka pred­sta­vi­la ino­va­tiv­ni pe­te­ro­je­zič­ni por­tal za ne­kret­ni­ne

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Tvrt­ka Su­vre­me­ne pos­lov­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, biv­ši MZB, pred­sta­vi­la je no­vi spe­ci­ja­li­zi­ra­ni web­por­tal za ne­kret­ni­ne Do­mo­sfe­ra. No­vi por­tal od pos­to­je­ćih raz­li­ku­je in­te­gra­ci­ja oglasnika ne­kret­ni­na, sa­vje­ta o kul­tu­ri sta­no­va­nja te fi­nan­cij­skog sa­vje­to­va­nja. Ri­ječ je, dak­le, o web-odre­di­štu ko­je se s pra­vom mo­že na­zva­ti por­ta­lom ko­ji pre­ten­di­ra bi­ti sre­diš­njim mjes­tom za sve upi­te o ne­kret­ni­na­ma, od ure­đe­nja pros­to­ra do iz­ra­ču­na kre­dit­ne ra­te.

Iz­da­vač je čla­ni­ca gru­pe Za­gre­bač­ke ban­ke, a već u be­ta-ver­zi­ji por­tal je pri­vu­kao poz­na­te tvrt­ke iz in­dus­tri­je osi­gu­ra­nja i opre­ma­nja stam­be­nog pros­to­ra. Pre­mi­um part­ne­ri por­ta­la ta­ko su pos­ta­li Al­li­anz Za­greb, Ba­uha­us, Go­re­nje, Kva­dra de­sign, Mon­di­al Assis­tan­ce i Per­fec­ta dre­ams. Oni će ko­ris­ni­ci­ma stal­no nu­di­ti po­seb­ne ak­ci­je te olak­ša­va­ti ure­đe­nje, opre­ma­nje i osi­gu­ra­nje do­ma.

Okos­ni­ca pe­te­ro­je­zič­nog por­ta­la, ko­ji vo­di Iva­na Šo­ljan, oglas­nik je ne­kret­ni­na, no uz nje­ga se mo­gu na­ći i prak­tič­ni sa­vje­ti prav­ni­ka, ban­ka­ra i ar­hi­te­ka­ta. Is­pod sva­kog ogla­sa na­la­zi se kre­dit­ni kal­ku­la­tor te “Kon­tak­ti­raj ban­ka­ra”. Uz to idu i vr­lo ko­ris­ne us­lu­ge pri­je­no­sa ra­ču­na za re­ži­je sa sta­rog na no­vog vlas­ni­ka ne­kret­ni­ne te pre­da­ja zah­tje­va za uk­njiž­bu vlas­niš­tva.

Za ko­ris­ni­ke ko­ji pro­da­ju ili iz­najm­lju­ju ne­kret­ni­nu pos­to­ji us­lu­ga “Do­mo­sfe- ra standard” ko­ja oglas is­ti­če kao po­uz­dan, a ko­li­ko je to važ­no mo­že po­t­vr­di­ti svat­ko tko je pro­šao avan­tu­ru pro­na­la­že­nja no­vog sta­na. Na­ime, ako je oglas oz­na­čen zna­kom “ds”, to zna­či da ne­kret­ni­na od­go­va­ra opi­su, da pro­da­va­telj ima pra­vo ras­po­la­ga­ti ne­kret­ni­nom i ima svu do­ku­men­ta­ci­ju.

Ko­ris­ni­ci ko­ji se na Do­mo­sfe­ru re­gis­tri­ra­ju to­ke­nom Za­gre­bač­ke ban­ke ima­ju pra­vo bes­plat­no­ga jed­no­go­diš­nje­ga ko­ri­šte­nja us­lu­ga “Mon­di­al assis­tan­ce powe­red by Al­li­anz Glo­bal Assis­tan­ce”. No i ko­ris­ni­ci bez to­ke­na mo­gu, uz go­diš­nju čla­na­ri­nu, ugo­vo­ri­ti tu us­lu­gu, a ri­ječ je o an­ga­ži­ra­nju pro­vje­re­nih iz­vo­đa­ča gra­đe­vin­skih ra­do­va.

Pd

Por­tal će vo­di­ti Iva­na Šo­ljan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.