Druš­tva ko­ja uprav­lja­ju inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma za­ra­đu­ju ma­nje Do­bit RBA Inves­ta pala 94%

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

KZB Invest s os­tva­re­nih 5,4 mi­li­ju­na ku­na i da­lje bi­lje­ži naj­vi­šu do­bit na tr­ži­štu iako je 12,4 pos­to ma­nja u od­no­su na proš­lu go­di­nu

ao i u slu­ča­ju dru­šta­va ko­ja uprav­lja­ju mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma te bro­ke­ra, ni fon­dov­ska in­dus­tri­ja ni­je iz­u­ze­ta od pa­da do­bi­ti. Pre­ma po­da­ci­ma Han­fe za pr­vo ovo­go­diš­nje tro­mje­se­čje, druš­tva ko­ja uprav­lja­ju inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma ima­la su go­to­vo dva mi­li­ju­na ku­na ma­nju do­bit pri­je opo­re­zi­va­nja ne­go u is­to vri­je­me la­ni. Ta­ko je 29 dru­šta­va za uprav­lja­nje os­tva­ri­lo do­bit od ukup­no 21,1 mi­li­jun ku­na, dok su proš­le go­di­ne ima­li do­bit od 23,1 mi­li­jun. Tre­ba na­po­me­nu­ti da je ove go­di­ne znat­no ma­nje dru­šta­va ko­ji uprav­lja­ju fon­do­vi­ma.

Za raz­li­ku od inves­ti­cij­skih dru­šta­va ko­ji­ma je u 2010. i 2011. dras­tič­no sma­njen broj, za čak 16, druš­tva za uprav­lja- nje inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma do kra­ja proš­le go­di­ne su se ko­li­ko-to­li­ko dr­ža­la. No u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na s fon­dov­ske sce­ne nes­ta­lo je šest dru­šta­va za uprav­lja­nje.

U pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne sma­njio se i broj dru­šta­va ko­ja pos­lu­ju po­zi­tiv­no, a naj­ve­ći­ma se do­bit to­pi­la. Naj­dras­tič­ni­ji pri­mjer pa­da je Ra­if­fe-

do­bi­ti os­tva­ri­lo je 29 dru­šta­va, dok su la­ni za­ra­di­li

23,1 mi­li­jun is­en Invest ko­ji je, pre­ma po­da­ci­ma Haf­ne, iz­gu­bio 94 pos­to do­bi­ti u od­no­su na proš­lu go­di­nu. To je druš­tvo ima­lo do­bit od sa­mo 85.000 ku­na, a la­ni je iz­no­si­la 1,5 mi­li­ju­na i bi­la je če­t­vr­ta naj­vi­ša na tr­ži­štu. Kon­tak­ti­ra­li smo Ra­if­fe­isen Invest, no do za­klju­če­nja bro­ja zbog, ka­ko nam je objaš­nje­no “od­sut­nos­ti nad­lež­nih oso­ba”, ni- smo us­pje­li do­bi­ti od­go­vor na pi­ta­nje ko­ji je bio uz­rok pa­da do­bi­ti u tom druš­tvu. Imo­vi­na nji­ho­vih fon­do­va po­ve­ća­la se u pr­vom tro­mje­se­čju 28,9 mi­li­ju­na na 1,61 mi­li­jar­du ku­na, dok se, pri­mje­ri­ce, fon­do­vi­ma ZB Inves­ta po­ve­ća­la čak 196,4 mi­li­jun. To druš­tvo i da­lje bi­lje­ži naj­vi­šu do­bit na tr­ži­štu iako je 12,4 pos­to ma­nja u od­no­su na proš­lu go­di­nu. Ta­ko je na kra­ju ožuj­ka do­bit pri­je opo­re­zi­va­nja ZB Inves­ta iz­no­si­la 5,4 mi­li­ju­na ku­na, dok je la­ni bi­la 6,2 mi­li­ju­na.

Na dru­go­me mjes­tu i da­lje je HMID, či­ja je do­bit iz­no­si­la 4,1 mi­li­jun ku­na, čak 28,6 pos­to ma­nje ne­go la­ni. S dru­ge stra­ne sna­žan skok ima­la je Fi­ma Glo­bal Invest ko­ja je u pr­va tri mje­se­ca os­tva­ri­la do­bit od 1,6 mi­li­ju­na ku­na, go­to­vo tros­tru­ko vi­še ne­go la­ni.

U vrh in­dus­tri­je po do­bi­ti pro­bi­la su se i druš­tva ko­ja uprav­lja­ju fon­do­vi­ma ri­zič­no­ga ka­pi­ta­la, po­naj­pri­je FGSo­vi­ma. Ta­ko je naj­vi­še od njih za­ra­dio Qu­aes­tus PE – 2,7 mi­li­ju­na, de­set pu­ta vi­še ne­go la­ni, a Al­ter­na­ti­ve PE 1,5 mi­li­ju­na (+86%), dok je Pros­pe­rus Invest za­ra­dio mi­li­jun ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.