Os­tvar en san o elitn om

Poslovni Dnevnik - - IN & OUT -

Bis­tro Ape­tit u Ju­rjev­skoj 64 od­sa­nja­ni je gas­tro­nom­ski san na­do­mak jed­ne od po­s­ljed­njih sta­rih za­gre­bač­kih ze­le­nih oaza. Na­ime, Sanja Ca­ba­li­er, dje­vo­jač­kog pre­zi­me­na Ra­dić, što ni­je ne­važ­no za ovu pri­ču, i nje­zin su­prug Chris­ti­an Ca­ba­li­er, sa­nja­li su za­jed­no svoj res­to­ran­ski san. Ipak, bu­đe­nje ni­je bi­lo ni sno­vi­to ni jed­nos­tav­no. Jer da bi se za­mi­sao o već kul­t­nom bis­trou, bez ko­jeg je da­nas te­ško za­mis­li­ti za­gre­bač­ku ugos­ti­telj­sku kar­tu, obis­ti­ni­la, tre­ba­lo je du­gih šest go­di­na ko­je su ovaj gas­tro­nom­ski brač­ni par stav­lja­le na niz te­ških kuš­nji. Ka­da se go­vo­ri o gas­tro­no­mi­ji i sno­vi­ma ko­ji se ta­ko ri­jet­ko os­tva­ru­ju, a još mu­ko­tr­p­ni­je odr­ža­va­ju u stvar­nos­ti, tre­ba ih ku­ša­ti i omi­ri­sa­ti, vi­dje­ti i do­ži­vje­ti. A Ape­tit se ot­kri­va već onog tre­nut­ka ka­da uđe­te u skla­dan, go­to­vo mi­ni­ma­lis­tič­ki ure­đen pros­tor kao stvo­ren za pos­lov­ne, ali i he­do­nis­tič­ke su­sre­te, ko­ji od opu­šta­ju­ćeg am­bi­jen­ta Cmro­ka di­je­le tek stak­le­ne sti­jen­ke ta­ko da se či­ni da su sam bis­tro i nje­go­ve te­ra­se odu­vi­jek bi­le tu. Sanja je kći Želj­ka Ra­di­ća, vlas­ni­ka i vo­di­te­lja jed­nog od pet naj­bo­ljih res­to­ra­na u Be­ču ta­ko da je od dje­tinj­stva ima­la pri­li­ke ži­vje­ti i do­ži­vje­ti gas­tro­no­mi­ju. Chris­ti­an Ca­ba­li­er, chef ko­ji je na­kon za­vr­še­nih škola i aka­de­mi­ja svo­je zna­nje stje­cao u elit­nim europ­skim res­to­ra­ni­ma, bio je za­maš­njak ci­je­log obra­ta ove pri­če. Ško­lo­van na vi­so­koj eu­rop­skoj ku­li­na­ri­ci, u Hr­vat­skoj, po­seb­no u Dal­ma­ci­ji, osje­tio je moć po­ru­ka tra­di­ci­onal­ne i puč­ke ku­hi­nje s iz­ra­zi­to sre­do­zem­nim ak­cen­ti­ma. Upra­vo u spo­ju te dvi­je sa­mo na oko raz­li­či­te ku­li­nar­ske sil­ni­ce us­pio je za­jed­no sa Sa­njom otvo­ri­ti bis­tro ka­kav je Za­greb če­kao de­set­lje­ći­ma, i to s je­lov­ni­kom ko­ji je se­zon­ski, ali sva­kod­nev­no ko­mu­ni­ci­ra sa svje­žim i pro­bra­nim na­mir­ni­ca­ma, aro­ma­tič­nim bi­ljem, za­či­ni­ma i mas­no­ća­ma, od ko­jih Chris­ti­an i nje­gov mla­di po­moć­nik Go­ran Ko­čiš us­pi­je­va­ju jed­nos­tav­nim, ali za­to na­dah­nu­tim ku­har­skim je­zi­kom do­ča­ra­ti gur­man­ski, a po­mo­ću vr­s­ne vin­ske kar­te i eno­lo­ški do­živ­ljaj u pot­pu­nos­ti uk­lop­ljen u je­dins­tve­ni pros­tor Ape­ti­ta.

PIXSELL

Je­din stv en b is­tro in je­gov a te­ra­sa k ao stv oren isu za p os­lov n e, ali­ip oseb n e he­don is­tičk e su­sre­te u op ušta­ju­ćo­jatm osfe­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.